Search for
Category
  Brands
   Blog
    Products
     No products found
     ContactCompare
     User menu

     VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PPO GROUP CZ, s.r.o. pro nákupzboží a poskytování služeb

     Vymezení a povaha Všeobecných nákupních podmínek

     1. Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) se vztahují na právnívztahy vyplývající ze smluv uzavřených mezi společností PPO GROUP CZ, s.r.o.,se sídlem Znojmo, ul. Brněnská 2938/25, PSČ 67181, Česká republika IČO:60713445, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, Českárepublika, sp. zn. C 15820, v postavení kupujícího zboží nebo objednateleslužby (dále jen „Společnost“) na jedné straně a jinými osobami v postaveníprodávajícího zboží nebo poskytovatele služby (dále jen „Dodavatel“) na stranědruhé.
     2. Tyto VNP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy, ve které se na tyto VNPodkazuje, a to i tehdy, pokud ke Smlouvě nejsou fyzicky připojeny. VNP jsousoučástí Smlouvy rovněž v případě, kdy jejich aplikace je v souladu sezavedenou praxí smluvních stran.
     3. I. díl VNP upravuje práva a povinnosti smluvních stran ze smluv ododávkách zboží, II. díl VNP upravuje práva a povinnosti smluvních stran zesmluv o poskytování služeb a ustanovení III. dílu VNP platí pro smlouvy dle I.i II. dílu VNP.
     4. Je-li v konkrétním ustanovení VNP odkazováno na jiné ustanovení VNP,platí, že jde o ustanovení v tomtéž dílu VNP, není-li výslovně uvedenojinak.
     5. Pro případ jakýchkoli rozporů mezi dokumenty, tvořícími součást Smlouvy,smluvní strany sjednávají přednost dokumentů v následujícím pořadí:
      1. samotné tělo Smlouvy,
      2. přílohy Smlouvy, vyjma dokumentů podle písm. c) a d) níže,
      3. jiné obchodní podmínky Společnosti než tyto VNP, na které se Smlouvaodkazuje,
      4. tyto VNP,
      5. případné obchodní podmínky Dodavatele; podmínky Dodavatele však mohouplatit pouze tehdy, jestliže s nimi nebo s jejich částmi Společnost vyslovípísemný a výslovný souhlas.
     6. Dodavatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že mu VNP byly v době uzavřeníSmlouvy známy, a že s obsahem VNP souhlasí a je vázán jejich obsahem.

     I.DÍL: NÁKUP ZBOŽÍ

     Článek I.

     Úvodní ustanovení

     1. I. díl VNP upravuje práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv čijinak označených smluv (dále v tomto díle jen „Smlouva“ nebo „Smlouvy“),jejichž předmětem je dodání jakéhokoliv zboží (movitých věcí) (dále jen„Zboží“) a převod vlastnického práva ke Zboží, uzavřených mezi Společnostíjako kupujícím a Dodavateli jako prodávajícími (společně se Společností dálejen „Smluvní strany“).

     Článek II.

     Objednávky

     1. Objednávky se řídí ustanovením III. dílu, článku II VNP.

     Článek III.

     Kupní cena a platební podmínky

     1. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je kupní cena v ní uvedená pevnoukupní cenou za dodání Zboží do místa dodání uvedeného ve Smlouvě.
     2. Cena za dopravu Zboží do místa plnění je zahrnuta v kupní ceně Zboží,není-li dohodnuto, že dopravu nezajišťuje či nezabezpečuje Dodavatel. Balné jevždy zahrnuto v kupní ceně Zboží.
     3. Je-li k řádnému plnění Smlouvy ze strany Dodavatele potřebná též montáždodaného Zboží nebo jeho části, popřípadě zkušební provoz, je cena za tytoúkony zahrnuta v kupní ceně Zboží.
     4. Kupní cena bude účtována fakturou – daňovým dokladem, který je Dodavateloprávněn vystavit po převzetí Zboží Společností. Daňové doklady vystavenéDodavatelem budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu uvedené vZákoně o DPH a v těchto VNP. Faktura musí kromě náležitostí daňového dokladu,obsahovat též odkaz na dodací list a číslo objednávky Společnosti, případněčíslo Smlouvy. Spolu s fakturou za dodané Zboží zašle Dodavatel Společnostidruhopis dodacího listu. Pokud faktura nebude obsahovat některou zpředepsaných náležitostí nebo bude obsahovat nesprávné údaje má Společnostprávo fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit Dodavateli k přepracování adoplnění. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až oddoručení bezvadné faktury.
     5. Kupní cena bude zaplacena vkladem či bezhotovostním převodem na účetDodavatele. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla odpovídajícíčástka odepsána z účtu Společnosti.
     6. Kupní cena je splatná ve lhůtě 60 dnů od doručení faktury, nebude-lidohodnuto jinak. Za den doručení faktury se považuje den, kdy byla fakturaprokazatelně doručena Společnosti.
     7. Společnost je oprávněna částečně anebo zcela zadržet platbu v případě, žedodané Zboží vykazuje vady.
     8. Je-li Dodavatel plátcem DPH, bude Společnost hradit přijaté faktury pouzena zveřejněné bankovní účty. V případě, že Dodavatel nebude mít daný účetzveřejněný, zaplatí Společnost pouze základ daně a výši DPH uhradí až pozveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Společnostpouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doloženíDodavatele o její úhradě příslušnému správci daně.

     Článek IV.

     Dodávky

     1. Dodací lhůta (lhůta k plnění) je uvedena ve Smlouvě. Dodavatel je povinenv uvedené lhůtě dodat Zboží do Smlouvou stanoveného místa dodání.
     2. Pokud ze Smlouvy vyplývá, že Dodavatel je oprávněn dodat Zboží kdykolivpřed uplynutím dodací lhůty, je o termínu takové dodávky Zboží povineninformovat Společnost v dostatečném předstihu s ohledem na charakter amnožství Zboží.
     3. Dodavatel je povinen dodat Zboží v množství a kvalitě stanovené ve Smlouvědo Smlouvou stanoveného místa dodání. Nevyplývají-li ze Smlouvy, těchto VNPnebo jiných závazných dokumentů jiná pravidla dodání Zboží, je Dodavatelpovinen dodat Zboží dle pravidla DAP Incoterms 2010. Místem dodání je místosjednané ve Smlouvě.
     4. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, dopravu Zboží do místa dodání zajišťuječi zabezpečuje Dodavatel na své náklady a nebezpečí.
     5. Vyšší moc, stávka, pracovní nebo přepravní obtíže, úřední opatření,poruchy přepravy nebo jiné okolnosti, které nemůže Společnost ovlivnit, akteré mají vliv na její možnosti převzít objednané Zboží v dodací lhůtě,opravňují Společnost k odstoupení od uzavřené Smlouvy. Dodavateli nevzniká vpřípadě odstoupení od Smlouvy nárok na náhradu újmy.
     6. Dodávky Zboží prováděné nákladními automobily budou Společností převzaty vmístě dodání pouze v pracovních dnech od 6:00 hod. do 17:00 hod.
     7. Společnost je oprávněna po předchozí dohodě odebrat Zboží přímo ze závoduDodavatele. Dodavatel je povinen umožnit, aby zde Společnost mohla Zboží vesjednaném termínu a rozsahu převzít.
     8. Zásilka bude opatřena takovým obalem, aby nedošlo při její přepravě kpoškození, není-li ve Smlouvě určeno jinak.
     9. Na obalech Zboží musí být vhodným způsobem připevněny průvodky,identifikující Dodavatele a Společnost, zkrácený popis Zboží a jeho množstvípod každým jednotlivým obalem (na paletě, v bedně apod.), číslo šarže, datumvýroby a odkaz na relevantní kontrakt, popř. další dohodnuté údaje. Je-lisjednán transport prostřednictvím dopravce – třetí osoby, musí být Zbožízřetelně označeno jako zásilka pro Společnost.
     10. Dodavatel je povinen s každou dodávkou Zboží předat Společnosti dodacílist, který musí obsahovat alespoň popis druhu a množství dodaného Zboží, jehokvality a číslo objednávky Společnosti, případně číslo Smlouvy. Origináldodacího listu předá Dodavatel spolu s dodávkou Zboží Společnosti a druhopisdodacího listu zašle Dodavatel spolu s fakturou za dodané ZbožíSpolečnosti.
     11. Dodání Zboží potvrdí Společnost, resp. jí pověřený zástupce, podpisemdodacího listu. Podpisem dodacího listu se Zboží považuje za převzaté zestrany Společnosti. Podpis dodacího listu ze strany Společnosti nelze vykládatjako vzdání se jakéhokoli práva Společnosti z vad Zboží. Toto ustanovení sevztahuje rovněž na potvrzení o převzetí Zboží či jeho samotné převzetí.
     12. Vady a nedodělky zjištěné v okamžiku převzetí jsou smluvní strany povinnyuvést v dodacím listu, s uvedením přesného popisu vady. Společnost jeoprávněna odmítnout převzetí Zboží, i pro ojedinělé drobné vady.
     13. Společnost není povinna akceptovat částečné plnění.
     14. Dodavatel je povinen předat doklady, jež jsou nutné k převzetí a užíváníZboží, jakož i další doklady stanovené ve Smlouvě. Dodavatel je dále povinenpředat dokumentované prohlášení, že vlastnosti Zboží jsou v souladu spožadavky zákonů č. 22/1997 Sb. v platném znění, č. 477/2001 Sb. v platnémznění, popřípadě s požadavky dalších všeobecně závazných právních předpisů apříslušných harmonizovaných českých technických norem, nebo příslušnýchharmonizovaných evropských norem, a dále českých určených technických norem,pokud se věcně ke Zboží vztahují. Společnost může požadovat i sděleníkonkrétních hodnot obsahu látek, výslovně uváděných v zákoně č. 477/2001 Sb. vplatném znění, ve zboží. Hodnoty musí být prokazatelně stanoveny testovánímněkterou z certifikovaných laboratoří. Rovněž je nutno zmínit uplatnění zákonač. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některýchzákonů, v platném znění, popřípadě doložit bezpečnostní list.
     15. Pokud jde o Zboží, které je nutno montovat ve Společnosti (strojnízařízení), musí být Dodavatelem při předání Zboží předložena též technickádokumentace Zboží pro účely obsluhy a údržby v českém jazyce, průkazbezpečnosti Zboží a výsledky revizí podle zvláštních předpisů, jestliže jsoutyto revize předepsány.
     16. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Společnost v okamžiku převzetí Zbožíze strany Společnosti.

     Článek VI.

     Kvalita a Odpovědnost za vady

     Kvalita Zboží a kontrola kvality

     1. Kvalitou se rozumí souhrn technických vlastností produktu, které jsounumericky definovány v technických podmínkách výrobce, popřípadě jsoustanoveny zvláštní dohodou mezi Společností a Dodavatelem, vlastnostistanovené ve Smlouvě a těchto VNP, jinak vlastnosti u obdobného zbožíobvyklé.
     2. Dodavatel se zavazuje zajistit, že Zboží odpovídá všem příslušným právníma technickým normám (harmonizovaným českým technickým normám, neboharmonizovaným evropským normám, a dále českým určeným technickým normám),vztahujícím se na toto Zboží, jakož i požadavkům orgánů státní správy.
     3. Dodavatel je povinen otestovat Zboží podle příslušných harmonizovanýchčeských technických norem, nebo harmonizovaných evropských norem, a dálečeských určených technických norem, pokud se věcně ke Zboží vztahují, a navyžádání dát výsledky těchto testů Společnosti k dispozici.
     4. Při dodávce látek a přípravků s nebezpečnými vlastnostmi podle zákonnýchpředpisů o nebezpečných látkách a nebezpečných přípravcích musí býtDodavatelem Společnosti předány včas a před dodáním na místo informace o tomtoZboží, zvláště pak aktuální bezpečnostní listy. V případě pravidelné čiopakující se dodávky se bezpečnostní list předává jen při prvním předání a přijeho aktualizaci Dodavatelem. Totéž platí i pro informace o materiálech, unichž je zákonem podmíněně omezeno uvádění na trh.
     5. Dodavatel nesmí v souvislosti s plněním Smlouvy používat látkyklasifikované jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci. Bude-linutné se od tohoto pravidla odchýlit, musí být o tom Dodavatel předdodáním/použitím takových látek písemně informovat Společnost.
     6. Dodavatel je povinen při uzavírání Smlouvy zkontrolovat, zda specifikacena objednávce vystavené Společností podle jeho technických podmínek nebonabídky (byla-li vystavena) není neúplná nebo zřetelně vadná. JestližeDodavatel zjistí nedostatek, rozpor či vadu, upozorní prokazatelně na tutoskutečnost Společnost, a to do tří dnů. Pokud by se po realizaci dodávky Zbožídodatečně zjistila skutečnost špatné specifikace ze strany Společnosti, kterouDodavatel neodhalil, i když ji s vynaložením obvyklé péče o obchodní případodhalit mohl, je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit. Odstoupením odSmlouvy není dotčeno právo Společnosti na náhradu újmy.
     7. Dodavatel je povinen zajistit vlastní kontrolu kvality Zboží dodaného nazákladě Smlouvy Společnosti, aby Zboží odpovídalo sjednaným technickýmpodmínkám, popřípadě sjednaným kvalitativním požadavkům. O provedenýchkontrolách a zkouškách je Dodavatel povinen vést řádnou dokumentaci a tuto podobu 10 let archivovat. Dodavatel je povinen umožnit Společnosti po uvedenoudobu do této dokumentace nahlížet, pořizovat si kopie, popřípadě na požádánítyto kopie vyhotovit a zaslat Společnosti.
     8. Společnost je oprávněna seznámit se po předchozí žádosti se způsobem,jakým Dodavatel zabezpečuje kvalitu svých produktů (Zboží) při výrobě, a topřímo v provozu Dodavatele. Dodavatel rovněž umožní po předchozí žádostiSpolečnosti v přiměřených intervalech kontrolu způsobu uskladnění Zboží vesvých skladech a způsobu manipulace s ním.

     Vady Zboží

     1. Dodavatel odpovídá za vady Zboží, které má Zboží při jeho dodáníSpolečnosti, a za vady Zboží vzniklé v záruční době.
     2. Zjevné vady dodaného Zboží je Společnost oprávněna oznámit Dodavateli(reklamovat) ve lhůtě 12 kalendářních týdnů po převzetí Zboží. Skryté vady jeSpolečnost oprávněna oznámit Dodavateli (reklamovat) ve lhůtě 12 kalendářníchtýdnů od jejich zjištění. Lhůta k uplatnění nároku z odpovědnosti za vadypočíná běžet prvním dnem týdne následujícího po týdnu, v němž bylo Zbožípřevzato Společností, popř. v němž byly vady zjištěny.
     3. Při větším množství dodávaného Zboží je Společnost oprávněna omezitprohlídku Zboží na namátkovou kontrolu. Vady, které nebudou při této namátkovékontrole zjištěny, jsou vadami skrytými. Pro jejich reklamaci platí výšeuvedené ustanovení o skrytých vadách.
     4. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, poskytuje Dodavatel záruku za jakostZboží, a to po dobu v délce 24 měsíců. Pokud výrobce Zboží nebo Dodavatel vzáručním listu či v jiném písemném dokumentu zaručuje delší záruku za jakostnebo záruku za jakost v širším rozsahu, platí tato delší záruční doba, popř.širší záruka.
     5. Je-li dodáním Zboží s vadami porušena Smlouva podstatným způsobem, můžeSpolečnost dle své volby požadovat odstranění vad, požadovat přiměřenou slevuz kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Nárok na náhradu újmy tím nenídotčen.
     6. V naléhavých případech (mimo jiné v případě hrozícího prodlení snavazující dodávkou třetí osobě) je Společnost oprávněna zajistit, popř.provést odstranění vad Zboží na náklady Dodavatele, aniž by měla povinnostpředem o tomto postupu uvědomit Dodavatele.
     7. Dodavatel nese vždy náklady na převzetí vadného Zboží, na případnoudemontáž vadného Zboží a na jeho přepravu.

     II.DÍL: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

     Článek I.

     Úvodní ustanovení

     1. II. díl VNP upravuje práva a povinnosti vyplývající ze smluv o poskytnutíslužeb či jinak označených smluv (dále v tomto díle jen „Smlouva“ nebo„Smlouvy“), jejichž předmětem je úplatné poskytnutí jakékoli služby, provedeníjakékoli činnosti nebo provedení díla s nehmotným výsledkem, například dopravazboží, provedení měření, služby vývoje apod. (dále jen „Služby“), uzavřenýchmezi Společností jako objednatelem Služeb a Dodavateli jako poskytovateli(společně se Společností dále jen „Smluvní strany“).

     Článek II.

     Objednávky

     1. Objednávky se řídí ustanovením III. dílu, článku II VNP.

     Článek III.

     Cena a platební podmínky

     1. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je cena za poskytnutí Služeb v níuvedená pevnou cenou za poskytnutí Služby, která je konečná a nepřekročitelnáa zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a bezvadnému poskytnutíSlužby.
     2. (2)Cena Služeb bude účtována fakturou – daňovým dokladem, který jeDodavatel oprávněn vystavit nejdříve po poskytnutí Služby Společnosti. Vpřípadě průběžných Služeb, které budou Společnosti poskytovány po dobu delšínež 1 kalendářní měsíc, může Dodavatel cenu Služeb fakturovat měsíčně pozaduna základě skutečně poskytnutých Služeb v uplynulém kalendářním měsíci, pokudk tomu Společnost udělí písemný souhlas. V takovém případě musí být přílohoufaktury Společností písemně schválený podrobný rozpis poskytnutých Služeb zakalendářní měsíc, za nějž je cena účtována. Rozpis poskytnutých Služeb předáDodavatel Společnosti k odsouhlasení nejpozději do deseti (10) dnů po uplynutíkalendářního měsíce, v němž byly Služby poskytovány. Rozpis bude obsahovatminimálně: datum poskytování Služeb a přehled úkonů, které Dodavatel připoskytování Služeb provedl, spolu s uvedením data provedení jednotlivýchúkonů, časové náročnosti jednotlivých úkonů a jmen konkrétních osob, kteréjednotlivé úkony provedly. Společnost je oprávněna se k předloženému rozpisuposkytnutých služeb písemně vyjádřit do pěti (5) dnů od jeho doručení, suvedením, zda jej schvaluje či nikoliv, a v případě jeho neschválení suvedením odůvodnění.
     3. Daňové doklady vystavené Dodavatelem budou obsahovat všechny náležitostidaňového dokladu uvedené v Zákoně o DPH a v těchto VNP. Faktura musí kroměnáležitostí daňového dokladu, obsahovat též číslo objednávky Společnosti,případně číslo Smlouvy. Pokud faktura nebude obsahovat některou z předepsanýchnáležitostí nebo bude obsahovat nesprávné údaje, má Společnost právo fakturuve lhůtě její splatnosti vrátit Dodavateli k přepracování a doplnění. Lhůtasplatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od doručení bezvadnéfaktury.
     4. Cena za poskytnutí Služeb bude zaplacena bezhotovostním převodem na účetDodavatele uvedený ve faktuře. Cena za poskytnutí Služeb se považuje zauhrazenou dnem, kdy byla odpovídající částka odepsána z účtu Společnosti.
     5. Cena za poskytnutí Služeb je splatná ve lhůtě 60 dnů od doručení faktury,nebude-li dohodnuto jinak. Za den doručení faktury se považuje den, kdy bylafaktura prokazatelně doručena Společnosti.
     6. Společnost je oprávněna částečně anebo zcela zadržet platbu v případě, žedodané Služby vykazují vady či jiné nedostatky.
     7. Je-li Dodavatel plátcem DPH, bude Společnost hradit přijaté faktury pouzena zveřejněné bankovní účty. V případě, že Dodavatel nebude mít daný účetzveřejněný, zaplatí Společnost pouze základ daně a výši DPH uhradí až pozveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Společnostpouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doloženíDodavatele o její úhradě příslušnému správci daně.

     Článek IV.

     Poskytování Služeb

     1. Dodavatel je povinen poskytnout Služby s veškerou odbornou péčí, řádně avčas, v souladu s obecně závaznými předpisy a relevantními technickými akvalitativními normami vztahujícími se k poskytovaným Službám. Pokud je kzajištění účelu Smlouvy zapotřebí provedení dalších činností ve Smlouvěvýslovně neuvedených (například doprava či zkušební provoz), o jejichž potřeběvšak Dodavatel měl a mohl vědět na základě svých odborných a technickýchznalostí a zkušeností, považují se tyto činnosti za součást předmětu Smlouvy.Dodavatel v takovém případě nemá nárok na změnu výše sjednané ceny.
     2. Dodavatel je povinen řídit se pokyny Společnosti a chránit její oprávněnézájmy. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Společnost nanevhodnost pokynu Společnosti, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenoujeho dodržením. V případě, že Společnost na plnění nevhodných pokynů trvá,Dodavatel bude postupovat v souladu s nimi, pokud nejsou v rozporu s platnýmiprávními předpisy.
     3. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti všechnyokolnosti, které zjistil při poskytování Služeb či jinak v souvislosti seSmlouvou, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů Společnosti či naplnění Smlouvy.
     4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele nebo jehosubdodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost. Doklady o odbornézpůsobilosti pracovníků je Dodavatel povinen na požádání Společnostipředložit.
     5. Společnost se zavazuje vytvořit řádné podmínky pro poskytování SlužebDodavatelem a poskytovat Dodavateli přiměřenou součinnost pro řádnéposkytování Služeb.
     6. Pokud je z povahy poskytovaných Služeb nezbytné, aby měl Dodavatel přístupdo prostor Společnosti, Společnost umožní Dodavateli přístup do těchto prostorv nezbytném rozsahu pro řádné poskytnutí Služeb. Dodavatel je v takovémpřípadě povinen dodržovat relevantní vnitřní předpisy Společnosti, zejménapředpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požárníochrany.
     7. Pokud bude s ohledem na povahu sjednaných Služeb nezbytné, aby Dodavateljednal za Společnost, je Dodavatel povinen o tom včas informovat Společnost avyžádat si potřebné oprávnění, zejména plnou moc.
     8. Společnost je oprávněna kontrolovat plnění závazků vyplývajících zeSmlouvy Dodavatelem. Zjistí-li Společnost, že Dodavatel porušuje svoupovinnost, může požadovat, aby Dodavatel provedl nápravu. Jestliže takDodavatel neučiní ve Společností stanovené dodatečné přiměřené lhůtě, jedná seo podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanskýzákoník“).
     9. Ve vztahu k dokončení Služeb platí následující:
      1. pokud Služby spočívají v provedení díla s nehmotným výsledkem, budouSmluvní strany postupovat následujícím způsobem
       1. Dodavatel vyzve Společnost k převzetí díla v sídle Společnosti(nebude-li dohodnuto jinak); Společnost následně určí datum převzetí tak,aby se nekonalo později než 3 pracovní dny ode dne doručení výzvy kpřevzetí díla Společnosti;
       2. Smluvní strany jsou povinny dostavit se ve stanoveném termínu domísta, kde má dojít k převzetí;
       3. Dodavatel předvede Společnosti funkčnost díla a umožní Společnostidílo užívat;
       4. V rámci převzetí bude Společností v rámci možností prověřeno, zda jedílo v souladu se Smlouvou;
       5. Společnost není povinna dílo převzít, pokud není zcela v souladu seSmlouvou;
       6. O převzetí díla pořídí Smluvní strany písemný protokol;
       7. .Služby se považují za poskytnuté podpisem písemného protokolu opřevzetí díla oběma Smluvními stranami;
      2. pokud je výsledkem Služeb jiný výstup činnosti Dodavatele než dílo snehmotným výsledkem, budou Smluvní strany postupovat následujícímzpůsobem
       1. Dodavatel vyzve Společnost k převzetí výstupu; Společnost obratemurčí, zda bude provedeno přejímací řízení, nebo má být výstup zaslánSpolečnosti elektronickou formou; pokud Společnost určí, že bude provedenopřejímací řízení, budou Smluvní strany postupovat způsobem uvedeným dlepísm. a. výše; Služby se v takovém případě považují za poskytnuté podpisempísemného protokolu o převzetí výstupu oběma Smluvními stranami; pokudSpolečnost určí, že výstup má být zaslán Společnosti elektronickou formou,budou Smluvní strany postupovat podle následujících bodů;
       2. Dodavatel zašle výstup elektronickou formou Společnosti;
       3. Společnost v přiměřené době, nejpozději však do 3 pracovních dnů, vrámci možností prověří, zda je výstup v souladu se Smlouvou; Společnostnení povinna výstup převzít, pokud není zcela v souladu se Smlouvou;
       4. Ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci Společnost elektronickou formousdělí Dodavateli, zda výstup přebírá;
       5. Služby se považují za poskytnuté doručením sdělení, že Společnostvýstup přebírá, Dodavateli;
      3. pokud Služby spočívají v přepravě věci (zboží), budou Smluvní stranypostupovat následujícím způsobem
       1. Dodavatel předá přepravované zboží ve sjednaném místě určeníadresátovi určenému Společností;
       2. Dodavatel je povinen zajistit, že adresát písemně potvrdí převzetípřepravovaného zboží, například na nákladním listu;
       3. Dodavatel doručí kopii písemného potvrzení převzetí zboží Společnostinejpozději spolu s fakturou za poskytnutí Služeb;
       4. Služby se považují za poskytnuté okamžikem potvrzením převzetípřepravované zboží adresátem;
      4. pokud Služby spočívají v jiné činnosti než uvedené pod písm. a., b. neboc. výše, budou Smluvní strany postupovat následujícím způsobem
       1. poté, co budou řádně provedeny všechny ve Smlouvě sjednané činnosti,oznámí Dodavatel Společnosti dokončení poskytování Služeb elektronickouformou;
       2. Společnost v přiměřené době, nejpozději však do 3 pracovních dnů vrámci možností prověří, zda byly Služby poskytnuty v souladu seSmlouvou;
       3. Ve lhůtě uvedené v předchozím bodě Společnost elektronickou formousdělí Dodavateli, zda potvrzuje poskytnutí Služeb;
       4. Služby se považují za poskytnuté doručením sdělení, že Společnostpotvrzuje poskytnutí Služeb, Dodavateli.
     10. Podmínkou řádného poskytnutí Služeb je předání případné Smlouvou stanovenédokumentace a veškerých dokumentů, které jsou potřebné pro úplné využívánívýsledků Služeb, Společnosti.
     11. Případné nebezpečí zničení, poškození nebo ztráty výstupů Služeb přecházína Společnost okamžikem poskytnutí Služeb.

     Článek V.

     Odpovědnost za vady

     1. Dodavatel odpovídá za to, že Služby budou poskytnuty řádně a v souladu seSmlouvou. Dodavatel odpovídá za případné vady, které mají Služby, resp. jejichvýsledky, v době jejich poskytnutí Společnosti, a za vady vzniklé v záručnídobě.
     2. Zjevné vady je Společnost oprávněna oznámit Dodavateli (reklamovat) velhůtě 12 kalendářních týdnů po poskytnutí Služeb. Skryté vady je Společnostoprávněna oznámit Dodavateli (reklamovat) ve lhůtě 12 kalendářních týdnů odjejich zjištění. Lhůta k uplatnění nároku z odpovědnosti za vady počíná běžetprvním dnem týdne následujícího po týdnu, v němž byly Služby poskytnutySpolečnosti, resp. v němž byly vady zjištěny.
     3. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, poskytuje Dodavatel záruku za jakostposkytnutých Služeb, resp. jejich výsledků, a to po dobu v délce 24 měsíců.Pokud bude v záručním listu či v jiném písemném dokumentu Dodavatelem zaručenadelší záruka za jakost nebo záruka za jakost v širším rozsahu, platí tatodelší záruční doba, popř. širší záruka.
     4. Je-li poskytnutím Služeb s vadami porušena Smlouva podstatným způsobem,může Společnost dle své volby požadovat odstranění vad, požadovat přiměřenouslevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Nárok na náhradu újmy tím nenídotčen.
     5. V naléhavých případech (mimo jiné v případě hrozícího prodlení snavazující dodávkou třetí osobě) je Společnost oprávněna zajistit, popř.provést, odstranění vad na náklady Dodavatele, aniž by měla povinnost předem otomto postupu uvědomit Dodavatele.
     6. Dodavatel nese veškeré náklady, které jemu nebo Společnosti vzniknou vsouvislosti s uplatňováním práv z vad.

     Článek VI.

     Duševní vlastnictví

     1. Pokud při poskytování Služeb dle Smlouvy Dodavatel vytvoří jakoukoli věcchráněnou právem duševního vlastnictví (zejména autorské dílo), poskytujeSpolečnosti nevýhradní oprávnění k užití takového předmětu duševníhovlastnictví (licenci) ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku,a to v rozsahu nezbytném k dosažení účelu poskytnutých Služeb.
     2. Odměna za poskytnutí licence je zcela zahrnuta v ceně za poskytnutíSlužeb. Smluvní strany vylučují právo Dodavatele na dodatečnou odměnu dle §2374 občanského zákoníku.
     3. Společnost je oprávněna licenci postoupit či poskytnout podlicenci třetímosobám bez souhlasu Dodavatele pouze tehdy, pokud je to nezbytné k dosaženíúčelu poskytnutých Služeb.
     4. Společnost je oprávněna předmět duševního vlastnictví měnit, upravovat azveřejňovat bez souhlasu Dodavatele pouze tehdy, pokud je to nezbytném kdosažení účelu poskytnutých Služeb, případně k odstranění vad dle čl. V odst.5 těchto VNP.

     III.DÍL:SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

     1. Ustanovení III. dílu VNP je neoddělitelnou součástí jak smluv, na které sevztahuje I. díl VNP, tak smluv, na které se vztahuje II. díl VNP.

     Článek I.

     Informační povinnost

     1. Smluvní strany jsou povinny navzájem se písemně informovat o veškerýchskutečnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků vyplývajících zeSmlouvy, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto skutečnostechSmluvní strana dozvěděla. Mezi tyto skutečnost patří zejména změna právníformy, změna sídla, změna předmětu podnikání, změna v obsazení statutárníchorgánů, platební neschopnost, vstup do insolvence nebo likvidace či zahájeníjakýchkoliv soudních, rozhodčích či jiných řízeních proti Smluvní straně,které mohou mít podstatný vliv na plnění závazků vyplývajících zeSmlouvy.
     2. Dostane-li se Smluvní strana do prodlení s plněním svých povinností dleSmlouvy, je povinna o tom druhou Smluvní stranu neprodleně písemněinformovat.
     3. Veškerá písemná komunikace Dodavatele vůči Společnosti bude adresována,nebude-li ujednáno jinak, na následující adresu:

     Společnost:PPO GROUP CZ, s.r.o.

     adresa:Znojmo, ul. Brněnská 2938/25, PSČ 67181, Česká republika

     k rukám:oddělení nákupu

     e-mail: nakup@ppocz.com

     Článek II.

     Objednávky

     1. Smlouva je uzavřena, potvrdí-li Dodavatel písemně bez výhrad objednávkuSpolečnosti předanou na formuláři Společnosti a obsahující alespoň základnínáležitosti uzavírané Smlouvy. Zasílá-li Společnost objednávku jiným způsobemnež formou formuláře, je Smlouva uzavřena bezvýhradným písemným potvrzenímtakového návrhu, obsahujícího alespoň základní náležitosti uzavírané Smlouvy,Dodavatelem. Je-li Smlouva uzavírána na návrh Dodavatele, je uzavřena,potvrdí-li Společnost písemně bez výhrad návrh Dodavatele, obsahující alespoňzákladní náležitosti uzavírané Smlouvy. Okamžikem doručení potvrzeníobjednávky Společnosti, resp. potvrzení návrhu Dodavateli, je mezi Společnostía Dodavatelem uzavřena Smlouva, jejíž obsah tvoří potvrzená objednávka a tytoVNP.
     2. Základními náležitostmi Smlouvy se rozumí
      1. pokud jde o dodávku Zboží ve smyslu I. díluVNP:
       1. specifikace Zboží včetně jeho množství a kvality; není-li stanovenpožadavek na kvalitu Zboží, pak Zboží v kvalitě obvyklé;
       2. návrh kupní ceny Zboží;
       3. termín dodávky a způsob dopravy Zboží;
       4. balení Zboží a označení na obalech;
       5. pokud jde o Zboží, které musí být montováno ve Společnosti (strojnízařízení), také popis průběhu předávací zkoušky, popřípadě dobu zkušebníhoprovozu;
       6. odkaz na tyto VNP;
      2. pokud jde o poskytování Služeb ve smyslu II. dílu VNP:
       1. specifikace Služeb (alespoň jejich popis a rozsah);
       2. návrh ceny za poskytnutí Služeb;
       3. termín poskytnutí Služeb, případně požadovaného časovéhoharmonogramu;
       4. odkaz na tyto VNP.
     3. Objednávky nebo případné návrhy na uzavření dodatků ke Smlouvě či jinýchdohod na tuto Smlouvu navazujících není možné ze strany Dodavatele platněpřijmout se změnou či odchylkou, která mění podmínky návrhu ve smyslu § 1740odst. 3 věty první Občanského zákoníku.
     4. Návrh na uzavření Smlouvy a jeho akceptace musí mít písemnou formu. Protyto účely se za písemnou formu považuje i forma elektronická (např. fax,e-mail apod.), jestliže není pochyb o tom, že úkon učinila osoba oprávněná jejučinit.

     Článek III.

     Zpracování osobních údajů

     1. Je-li Dodavatelem fyzická osoba, bude Společnost jako správce osobníchúdajů zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu a způsobem dle přílohy č. 1těchto VNP. Společnost je oprávněna informace uvedené v příloze č. 1 těchtoVNP kdykoli jednostranně změnit. V takovém případě bude o změně informovatDodavatele.
     2. Dojde-li k jakékoli změně osobních údajů Dodavatele – fyzické osoby,poskytnutých Společnosti, je Dodavatel povinen o této skutečnosti informovatSpolečnost.
     3. Pokud Dodavatel (včetně právnických osob) předá Společnosti osobní údajejakékoli třetí osoby, například svého zaměstnance, který má být kontaktníosobou pro účely plnění Smlouvy, je povinen zajistit, že osobní údaje budouSpolečnosti předány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti sezpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a dalšími předpisy na ochranu osobních údajů.Dodavatel je zejména povinen zajistit, že tato třetí osoba bude v souladu sNařízením informována o tom, že její osobní údaje budou Společnosti předány aza jakým účelem budou předány.

     Článek IV.

     Mlčenlivost

     1. Dodavatel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech informacícha skutečnostech, a které nejsou všeobecně známé a přístupné, o kterých sedozví v souvislosti s výkonem své činnosti pro Společnost dle Smlouvy, zejménao obchodním tajemství Společnosti, a že je bude používat výlučně pro plněníSmlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti platí po celou dobu trvání závazků zeSmlouvy i po zániku ostatních závazků ze Smlouvy, ledaže by byla prolomenaobecně závazným právním předpisem a/nebo pravomocným či vykonatelnýmrozhodnutím správního orgánu či soudu.
     2. Povinnosti vyplývající z tohoto ujednání se vztahují též na osoby, kteréjsou k Dodavateli v pracovním či jiném poměru a přicházejí do styku s výšeuvedenými informacemi nebo skutečnostmi. Dodavatel je povinen zajistit, abytyto osoby byly zavázány povinností mlčenlivosti alespoň ve stejném rozsahujako Dodavatel.
     3. Porušení závazků Dodavatele, obsažených v tomto ustanovení, se považuje zapodstatné porušení Smlouvy a je pro Společnost důvodem pro odstoupení oduzavřené Smlouvy. Její nárok na náhradu újmy tím není dotčen.
     4. Dodavatel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou porušením závazkuvyplývajícího z tohoto ustanovení, zejména pak za jakoukoliv újmu, poškozenídobrého jména, ztrátu důvěryhodnosti, pokles obratu či finanční ztrátuSpolečnosti způsobenou použitím výše uvedených informací či skutečností vrozporu s tímto ustanovením.

     Článek V.

     Ochrana životního prostředí a BOZP

     1. Dodavatel se zavazuje dodržovat v rámci smluvních vztahů se Společnostíprávní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, požární ochrany abezpečnosti práce, zejména:
      1. neohrožovat bezpečnost zaměstnanců Společnosti při své činnosti,
      2. neohrožovat majetek Společnosti při požárně nebezpečných pracích,
      3. svou činností nezhoršovat kvalitu ovzduší,
      4. neprovozovat v areálu Společnosti zdroj znečišťování ovzduší bez vědomíekologa,
      5. odpady vzniklé svou činností odstraňovat na vlastní náklady,
      6. při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a prostředky zajistit,aby nedošlo k jejich únikům,
      7. používat transportní a zdvíhací prostředky s platnou technickoukontrolou.

     Článek VI.

     Zánik závazků ze Smlouvy

     1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě jejíhopodstatného porušení druhou Smluvní stranou. Za podstatné porušení se považujezejména:
      1. prodlení Dodavatele s dodáním Zboží nebo poskytnutím Služeb dle Smlouvypo dobu delší než 30 dnů;
      2. prodlení Společnosti se zaplacením kupní ceny Zboží nebo ceny zaposkytnuté Služby dle doručené faktury po dobu delší než 30 dnů.
     2. Pokud Smluvní strana poruší svou povinnost ze Smlouvy způsobem, který neníjejím podstatným porušením, bude jí druhou Smluvní stranou stanovena přiměřenádodatečná lhůta ke splnění její povinnosti. Jestliže Smluvní strana nesplnísvoji povinnost ani v této dodatečné lhůtě, je druhá Smluvní strana oprávněnaod Smlouvy odstoupit.
     3. Smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit od Smlouvy v případěrozhodnutí o úpadku druhé Smluvní strany nebo zamítnutí insolvenčního návrhusměřujícího proti druhé Smluvní straně pro nedostatek majetku.
     4. Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodemodstoupení písemně oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté,co se o důvodu dozvěděla.
     5. Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvnístraně.

     Článek VII.

     Závěrečná ustanovení

     1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě jednotlivých Smluv nebo vsouvislosti s nimi se řídí právním řádem České republiky.
     2. Jakékoliv spory mezi Smluvními stranami vzniklé na základě jednotlivýchSmluv nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány obecnými soudy Českérepubliky.
     3. Bude-li kterékoli z ustanovení těchto VNP nebo Smlouvy shledáno neplatným,neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost nebovymahatelnost zbývajících ustanovení či ujednání těchto VNP nebo Smlouvy.Smluvní strany se zavazují případné neplatné, neúčinné nebo nevymahatelnéustanovení nahradit novým platným, účinným a vymahatelným ustanovením tak, abyse dosáhlo účinků, které budou co nejbližší původnímu úmyslu Smluvních stranohledně účinků neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.
     4. Společnost je oprávněna postoupit, převést či jinak zcizit či zatížitjakékoliv pohledávky, které jí vznikly nebo v budoucnu vzniknou na základěnebo v souvislosti se Smlouvou, nebo je započíst proti pohledávkám Dodavateleza ní, to vše bez předchozího souhlasu Dodavatele.
     5. Dodavatel není oprávněn postoupit, převést či jinak zcizit či zatížitjakékoliv své pohledávky za Společností ani je započíst proti pohledávkámSpolečnosti vzniklým na základě nebo v souvislosti se Smlouvou bez předchozíhopísemného souhlasu Společnosti.
     6. Plnění závazků nebo jejich části ze strany Společnosti nemá význam vzdáníse nároků, uznání závazku či vzdání se práva ze záruky za kvalitu vůčiDodavateli
     7. Nevykonává-li Smluvní strana dočasně některá ze svých práv jívyplývajících ze Smlouvy, nemá to za následek zánik těchto práv.
     8. Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se její plněnístane pro některou ze Smluvních stran obtížnější, nemění to nic na jejípovinnosti splnit dluh. Dodavatel tímto na sebe přebírá nebezpečí změnyokolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
     9. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanskéhozákoníku: § 557, § 1765 odst. 2, § 1793–1795, § 1799, § 1800 a § 1805 odst.2.
     10. Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze po dohodě Smluvních stran, a toformou písemných, postupně číslovaných a podepsaných dodatků.
     11. Ukáže-li se některé z ustanovení Smlouvy nebo VNP zdánlivým (nicotným),posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy a VNP obdobně podle §576 Občanského zákoníku.
     12. Součástí VNP jsou tyto přílohy: příloha č. 1 – Informace o zpracováníosobních údajů dodavatelů.
     13. Tyto VNP nabývají účinnosti dne 1.1.2019

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Show basket

     The article was added to comparison

     Please wait...
     Unable to complete your inquiry, please try again later