Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat
  Uživatelské menu

  Zpracování osobních údajů

  Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

  Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“)představují základní zásady, kterými se PPO GROUP CZ, s.r.o., Brněnská 2938/25,671 81 Znojmo, IČO: 60713445 („Společnost“) řídí při získávání azpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnostiSpolečnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právníchpředpisů:

  1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
  2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a
  3. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

  Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webovéstránky Společnosti http://www.ppogroup.cz („Webové stránky“), a to bezohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv.

  Co jsou to osobní údaje

  Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeréinformace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě).V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebov souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikacikonkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

  Jaké osobní údaje společnost zpracovává

  Společnost o Vás může shromažďovat následující Osobní údaje:

  1. Osobní údaje, které Společnosti sami sdělíte

  Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete vevyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo kteréSpolečnosti sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu či jinéhoobdobného zařízení. Osobní údaje můžete Společnosti poskytnout také [při soutěžích],[vložením recenze produktu či služby], [rezervací místa na školení] či[zasláním obecného dotazu]. Jedná se především o jméno, příjmení,korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovnímúčtu, údaje o zvolené platební metodě apod. Výše uvedené Osobní údaje bude Společnost zpracovávat za účelem:

  1. poskytnutí služby, produktu či informace, o kterou jste projevili zájem;
  2. v případě, že jste stávající zákazník také k poskytnutí informací o jiných službách či produktech podobných těm, které byly předmětem Vašeho předchozího nákupu;
  3. pokud jste nový zákazník, bude Vám Společnost zasílat obchodní sdělení a nabídky produktů a služeb pouze v případě, že jste k tomu Společnosti dali výslovný souhlas;
  4. posouzení a vyhodnocení Vaší žádosti o pracovní pozici.
  1. Osobní údaje, které o Vás Společnost shromažďuje sama

  Při návštěvě našich Webových stránek může Společnostshromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný apohodlný provoz Webových stránek. Takovými informacemi jsou údaje ointernetovém protokolu (IP), soužící k připojení Vašeho počítaček internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastaveníčasového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platnéhoUniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránek (včetně dataa času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chybyběhem stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci přinávštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsobopouštění stránky. Tyto osobní údaje Společnost využívá ke správě a zlepšování Webových stránek apro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat,testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. TytoOsobní údaje lze dále využít k měření účinnosti reklamy ak poskytování relevantní inzerce.

  Poskytování osobních údajů

  Osobní údaje, které o Vás Společnost získá mohou býtpředávány [v rámci skupiny [●], tj. propojeným osobám Společnosti;] a třetímosobám („Zpracovatelé“), které Společnosti pomáhají plnit její smluvnípovinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby).Společnost předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují zárukydostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údajezpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.V tomto smyslu může Společnost předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

  1. externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Společnosti;
  2. poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku;
  3. poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených Společností;
  4. správci Webových stránek.

  Za určitých okolností může být Společnost povinna poskytnoutVaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení)v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

  Prostředky ochrany osobních údajů

  Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněnéhopřístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření.Mezi tato opatření patří:

  1. organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji; a
  2. technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.

  Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsoupoučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázánymlčenlivostí.  

  Délka uchovávání Osobních údajů

  Společnost Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytněnutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které proSpolečnost vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, kteréjsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu Společnost uchovává pouze po dobutrvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.Po zániku zákonného důvodu, na základě kterého dochází ke zpracování VašichOsobních údajů Společnost tyto Osobní data a všechny jejich existující kopiezlikviduje.    

  Cookies

  Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv.cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu („Cookies“), které jsouodesílány ze serveru Společnosti do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovnénávštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server Společnosti. Tím Cookiesumožňují Společnosti rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vašípředchozí aktivitě na Webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Webovýchstránek Vašim potřebám.Společnost využívá následujících druhů Cookies:

  1. [Cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit;]
  2. [technické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku;]
  3. [reklamní Cookies, které umožňují zobrazení cílené reklamy, sdílení Webových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům.]

  Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašehoprohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, Cookies automaticky nebylyukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies,Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některéslužby či funkce Webových stránek.

  Práva subjektů údajů

  V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajůSpolečností Vám náleží následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručenápráva:

  1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
  2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou Společností zpracovávány;
  3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
  4. právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;
  5. právo na omezení zpracování Osobních údajů;
  6. právo získat Osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
  7. právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
  8. právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
  9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

  Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit uSpolečnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese čiprostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@ppocz.com.PPO GROUP CZ, s.r.o.,Brněnská 2938/25, 671 81 ZnojmoTyto Zásady jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Poptávku nelze dokončit, zkuste to prosím později