Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat
  Uživatelské menu

  VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a poskytování služeb

   

   

  Vymezení a povaha Všeobecných nákupních podmínek

  (1)         Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) se vztahují na právní vztahy vyplývající ze smluv uzavřených mezi společností PPO GROUP CZ, s.r.o., se sídlem Znojmo, ul. Brněnská 2938/25, PSČ 669 02, Česká republika IČO: 60713445, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, Česká republika, sp. zn. C 15820, v postavení kupujícího zboží nebo objednatele služby (dále jen „Společnost“) na jedné straně a jinými osobami v postavení prodávajícího zboží nebo poskytovatele služby (dále jen „Dodavatel“) na straně druhé.

  (2)         Tyto VNP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy, ve které se na tyto VNP odkazuje, a to i tehdy, pokud ke Smlouvě nejsou fyzicky připojeny. VNP jsou součástí Smlouvy rovněž v případě, kdy jejich aplikace je v souladu se zavedenou praxí smluvních stran.

  (3)         I. díl VNP upravuje práva a povinnosti smluvních stran ze smluv o dodávkách zboží, II. díl VNP upravuje práva a povinnosti smluvních stran ze smluv o poskytování služeb a ustanovení III. dílu VNP platí pro smlouvy dle I. i II. dílu VNP.

  (4)         Je-li v konkrétním ustanovení VNP odkazováno na jiné ustanovení VNP, platí, že jde o ustanovení v tomtéž dílu VNP, není-li výslovně uvedeno jinak.

  (5)         Pro případ jakýchkoli rozporů mezi dokumenty, tvořícími součást Smlouvy, smluvní strany sjednávají přednost dokumentů v následujícím pořadí:

  a.           samotné tělo Smlouvy,

  b.           přílohy Smlouvy, vyjma dokumentů podle písm. c) a d) níže,

  c.           jiné obchodní podmínky Společnosti než tyto VNP, na které se Smlouva odkazuje,

  d.           tyto VNP,

  e.           případné obchodní podmínky Dodavatele; podmínky Dodavatele však mohou platit pouze tehdy, jestliže s nimi nebo s jejich částmi Společnost vysloví písemný a výslovný souhlas.

  (6)         Dodavatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že mu VNP byly v době uzavření Smlouvy známy, a že s obsahem VNP souhlasí a je vázán jejich obsahem.

  I.            DÍL:                 NÁKUP ZBOŽÍ

  Článek I.

  Úvodní ustanovení

  (1)         I. díl VNP upravuje práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv či jinak označených smluv (dále v tomto díle jen „Smlouva“ nebo „Smlouvy“), jejichž předmětem je dodání jakéhokoliv zboží (movitých věcí) (dále jen „Zboží“) a převod vlastnického práva ke Zboží, uzavřených mezi Společností jako kupujícím a Dodavateli jako prodávajícími (společně se Společností dále jen „Smluvní strany“).

  Článek II.

  Objednávky

  (1)         Objednávky se řídí ustanovením III. dílu, článku II VNP.

  Článek III.

  Kupní cena a platební podmínky

  (1)         Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je kupní cena v ní uvedená pevnou kupní cenou za dodání Zboží do místa dodání uvedeného ve Smlouvě. Kupní cena je sjednána jako neměnná a konečná.

  (2)         Cena za dopravu Zboží do místa plnění je zahrnuta v kupní ceně Zboží, není-li dohodnuto, že dopravu nezajišťuje či nezabezpečuje Dodavatel. Balné je vždy zahrnuto v kupní ceně Zboží.

  (3)         Je-li k řádnému plnění Smlouvy ze strany Dodavatele potřebná též montáž dodaného Zboží nebo jeho části, popřípadě zkušební provoz, je cena za tyto úkony zahrnuta v kupní ceně Zboží.

  (4)         Kupní cena bude účtována fakturou – daňovým dokladem, který je Dodavatel oprávněn vystavit po převzetí Zboží Společností. Daňové doklady vystavené Dodavatelem budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu uvedené v Zákoně o DPH a v těchto VNP. Faktura musí kromě náležitostí daňového dokladu, obsahovat též odkaz na dodací list a číslo objednávky Společnosti, případně číslo Smlouvy. Spolu s fakturou za dodané Zboží zašle Dodavatel Společnosti druhopis dodacího listu. Pokud faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo bude obsahovat nesprávné údaje má Společnost právo fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit Dodavateli k přepracování a doplnění. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od doručení bezvadné faktury.

  (5)         Kupní cena bude zaplacena vkladem či bezhotovostním převodem na účet Dodavatele. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla odpovídající částka odepsána z účtu Společnosti.

  (6)         Kupní cena je splatná ve lhůtě 60 dnů od doručení faktury, nebude-li dohodnuto jinak. Za den doručení faktury se považuje den, kdy byla faktura prokazatelně doručena Společnosti.

  (7)         Společnost je oprávněna částečně anebo zcela zadržet platbu v případě, že dodané Zboží vykazuje vady.

  (8)         Je-li Dodavatel plátcem DPH, bude Společnost hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Dodavatel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Společnost pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Společnost pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Dodavatele o její úhradě příslušnému správci daně.

  Článek IV.

  Dodávky

  (1)         Dodací lhůta (lhůta k plnění) je uvedena ve Smlouvě. Dodavatel je povinen v uvedené lhůtě dodat Zboží do Smlouvou stanoveného místa dodání.

  (2)         Pokud ze Smlouvy vyplývá, že Dodavatel je oprávněn dodat Zboží kdykoliv před uplynutím dodací lhůty, je o termínu takové dodávky Zboží povinen informovat Společnost v dostatečném předstihu s ohledem na charakter a množství Zboží.

  (3)         Dodavatel je povinen dodat Zboží v množství a kvalitě stanovené ve Smlouvě do Smlouvou stanoveného místa dodání. Nevyplývají-li ze Smlouvy, těchto VNP nebo jiných závazných dokumentů jiná pravidla dodání Zboží, je Dodavatel povinen dodat Zboží dle pravidla DAP Incoterms 2020. Místem dodání je místo sjednané ve Smlouvě.

  (4)         Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, dopravu Zboží do místa dodání zajišťuje či zabezpečuje Dodavatel na své náklady a nebezpečí.

  (5)         Vyšší moc, stávka, pracovní nebo přepravní obtíže, úřední opatření, poruchy přepravy nebo jiné okolnosti, které nemůže Společnost ovlivnit, a které mají vliv na její možnosti převzít objednané Zboží v dodací lhůtě, opravňují Společnost k odstoupení od uzavřené Smlouvy. Dodavateli nevzniká v případě odstoupení od Smlouvy nárok na náhradu újmy.

  (6)         Dodávky Zboží prováděné nákladními automobily budou Společností převzaty v místě dodání pouze v pracovních dnech od 6:00 hod. do 17:00 hod.

  (7)         Společnost je oprávněna po předchozí dohodě odebrat Zboží přímo ze závodu Dodavatele. Dodavatel je povinen umožnit, aby zde Společnost mohla Zboží ve sjednaném termínu a rozsahu převzít.

  (8)         Zásilka bude opatřena takovým obalem, aby nedošlo při její přepravě k poškození, není-li ve Smlouvě určeno jinak.

  (9)         Na obalech Zboží musí být vhodným způsobem připevněny průvodky, identifikující Dodavatele a Společnost, zkrácený popis Zboží a jeho množství pod každým jednotlivým obalem (na paletě, v bedně apod.), číslo šarže, datum výroby a odkaz na relevantní kontrakt, popř. další dohodnuté údaje. Je-li sjednán transport prostřednictvím dopravce – třetí osoby, musí být Zboží zřetelně označeno jako zásilka pro Společnost.

  (10)       Dodavatel je povinen s každou dodávkou Zboží předat Společnosti dodací list, který musí obsahovat alespoň popis druhu a množství dodaného Zboží a jeho kvality, jednotkovou cenu a číslo objednávky Společnosti, případně číslo Smlouvy. Originál dodacího listu předá Dodavatel spolu s dodávkou Zboží Společnosti a druhopis dodacího listu zašle Dodavatel spolu s fakturou za dodané Zboží Společnosti.

  (11)       Dodání Zboží potvrdí Společnost, resp. jí pověřený zástupce, podpisem dodacího listu. Podpisem dodacího listu se Zboží považuje za převzaté ze strany Společnosti. Podpis dodacího listu ze strany Společnosti nelze vykládat jako vzdání se jakéhokoli práva Společnosti z vad Zboží. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na potvrzení o převzetí Zboží či jeho samotné převzetí.

  (12)       Vady a nedodělky zjištěné v okamžiku převzetí jsou smluvní strany povinny uvést v dodacím listu, s uvedením přesného popisu vady. Společnost je oprávněna odmítnout převzetí Zboží, i pro ojedinělé drobné vady.

  (13)       Společnost není povinna akceptovat částečné plnění.

  (14)       Dodavatel je povinen předat doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání Zboží, jakož i další doklady stanovené ve Smlouvě. Dodavatel je dále povinen předat dokumentované prohlášení, že vlastnosti Zboží jsou v souladu s požadavky zákonů

  č. 22/1997 Sb. v platném znění, č. 477/2001 Sb. v platném znění, popřípadě s požadavky dalších všeobecně závazných právních předpisů a příslušných harmonizovaných českých technických norem, nebo příslušných harmonizovaných evropských norem, a dále českých určených technických norem, pokud se věcně ke Zboží vztahují. Společnost může požadovat i sdělení konkrétních hodnot obsahu látek, výslovně uváděných v zákoně č. 477/2001 Sb. v platném znění, ve zboží. Hodnoty musí být prokazatelně stanoveny testováním některou z certifikovaných laboratoří. Rovněž je nutno zmínit uplatnění zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění, popřípadě doložit bezpečnostní list.

  (15)       Pokud jde o Zboží, které je nutno montovat ve Společnosti (strojní zařízení), musí být Dodavatelem při předání Zboží předložena též technická dokumentace Zboží pro účely obsluhy a údržby v českém jazyce, průkaz bezpečnosti Zboží a výsledky revizí podle zvláštních předpisů, jestliže jsou tyto revize předepsány.

  (16)       Nebezpečí škody na Zboží přechází na Společnost v okamžiku převzetí Zboží ze strany Společnosti.

  Článek VI.

  Kvalita a Odpovědnost za vady

  Kvalita Zboží a kontrola kvality

  (1)         Kvalitou se rozumí souhrn technických vlastností produktu, které jsou numericky definovány v technických podmínkách výrobce, popřípadě jsou stanoveny zvláštní dohodou mezi Společností a Dodavatelem, vlastnosti stanovené ve Smlouvě a těchto VNP, jinak vlastnosti u obdobného zboží obvyklé.

  (2)         Dodavatel se zavazuje zajistit, že Zboží odpovídá všem příslušným právním

  a technickým normám (harmonizovaným českým technickým normám, nebo harmonizovaným evropským normám, a dále českým určeným technickým normám), vztahujícím se na toto Zboží, jakož i požadavkům orgánů státní správy.

  (3)         Dodavatel je povinen otestovat Zboží podle příslušných harmonizovaných českých technických norem, nebo harmonizovaných evropských norem, a dále českých určených technických norem, pokud se věcně ke Zboží vztahují, a na vyžádání dát výsledky těchto testů Společnosti k dispozici.

  (4)         Při dodávce látek a přípravků s nebezpečnými vlastnostmi podle zákonných předpisů o nebezpečných látkách a nebezpečných přípravcích musí být Dodavatelem Společnosti předány včas a před dodáním na místo informace o tomto Zboží, zvláště pak aktuální bezpečnostní listy. V případě pravidelné či opakující se dodávky se bezpečnostní list předává jen při prvním předání a při jeho aktualizaci Dodavatelem. Totéž platí i pro informace o materiálech, u nichž je zákonem podmíněně omezeno uvádění na trh.

  (5)         Dodavatel nesmí v souvislosti s plněním Smlouvy používat látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci. Bude-li nutné se od tohoto pravidla odchýlit, musí být o tom Dodavatel před dodáním/použitím takových látek písemně informovat Společnost.

  (6)         Dodavatel je povinen při uzavírání Smlouvy zkontrolovat, zda specifikace na objednávce vystavené Společností podle jeho technických podmínek nebo nabídky (byla-li vystavena) není neúplná nebo zřetelně vadná. Jestliže Dodavatel zjistí nedostatek, rozpor či vadu, upozorní prokazatelně na tuto skutečnost Společnost, a to do tří dnů. Pokud by se po realizaci dodávky Zboží dodatečně zjistila skutečnost špatné specifikace ze strany Společnosti, kterou Dodavatel neodhalil, i když ji s vynaložením obvyklé péče o obchodní případ odhalit mohl, je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Společnosti na náhradu újmy.

  (7)         Dodavatel je povinen zajistit vlastní kontrolu kvality Zboží dodaného na základě Smlouvy Společnosti, aby Zboží odpovídalo sjednaným technickým podmínkám, popřípadě sjednaným kvalitativním požadavkům. O provedených kontrolách a zkouškách je Dodavatel povinen vést řádnou dokumentaci a tuto po dobu 10 let archivovat. Dodavatel je povinen umožnit Společnosti po uvedenou dobu do této dokumentace nahlížet, pořizovat si kopie, popřípadě na požádání tyto kopie vyhotovit a zaslat Společnosti.

  (8)         Společnost je oprávněna seznámit se po předchozí žádosti se způsobem, jakým Dodavatel zabezpečuje kvalitu svých produktů (Zboží) při výrobě, a to přímo v provozu Dodavatele. Dodavatel rovněž umožní po předchozí žádosti Společnosti v přiměřených intervalech kontrolu způsobu uskladnění Zboží ve svých skladech a způsobu manipulace s ním.

  Vady Zboží

  (9)         Dodavatel odpovídá za vady Zboží, které má Zboží při jeho dodání Společnosti, a za vady Zboží vzniklé v záruční době.

  (10)       Zjevné vady dodaného Zboží je Společnost oprávněna oznámit Dodavateli (reklamovat) ve lhůtě 12 kalendářních týdnů po převzetí Zboží. Skryté vady je Společnost oprávněna oznámit Dodavateli (reklamovat) ve lhůtě 12 kalendářních týdnů od jejich zjištění. Lhůta k uplatnění nároku z odpovědnosti za vady počíná běžet prvním dnem týdne následujícího po týdnu, v němž bylo Zboží převzato Společností, popř. v němž byly vady zjištěny.

  (11)       Při větším množství dodávaného Zboží je Společnost oprávněna omezit prohlídku Zboží na namátkovou kontrolu. Vady, které nebudou při této namátkové kontrole zjištěny, jsou vadami skrytými. Pro jejich reklamaci platí výše uvedené ustanovení o skrytých vadách.

  (12)       Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, poskytuje Dodavatel záruku za jakost Zboží, a to po dobu v délce 24 měsíců. Pokud výrobce Zboží nebo Dodavatel v záručním listu či v jiném písemném dokumentu zaručuje delší záruku za jakost nebo záruku za jakost v širším rozsahu, platí tato delší záruční doba, popř. širší záruka.

  (13)       Je-li dodáním Zboží s vadami porušena Smlouva podstatným způsobem, může Společnost dle své volby požadovat odstranění vad, požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Nárok na náhradu újmy tím není dotčen.

  (14)       V naléhavých případech (mimo jiné v případě hrozícího prodlení s navazující dodávkou třetí osobě) je Společnost oprávněna zajistit, popř. provést odstranění vad Zboží na náklady Dodavatele, aniž by měla povinnost předem o tomto postupu uvědomit Dodavatele.

   

  (15)       Dodavatel nese vždy náklady na převzetí vadného Zboží, na případnou demontáž vadného Zboží a na jeho přepravu.

   II.          DÍL: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  Článek I.

  Úvodní ustanovení

  (1)         II. díl VNP upravuje práva a povinnosti vyplývající ze smluv o poskytnutí služeb či jinak označených smluv (dále v tomto díle jen „Smlouva“ nebo „Smlouvy“), jejichž předmětem je úplatné poskytnutí jakékoli služby, provedení jakékoli činnosti nebo provedení díla s nehmotným výsledkem, například doprava zboží, provedení měření, služby vývoje apod. (dále jen „Služby“), uzavřených mezi Společností jako objednatelem Služeb a Dodavateli jako poskytovateli (společně se Společností dále jen „Smluvní strany“).

  Článek II.

  Objednávky

  (1)         Objednávky se řídí ustanovením III. dílu, článku II VNP.

  Článek III.

  Cena a platební podmínky

  (1)         Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je cena za poskytnutí Služeb v ní uvedená pevnou cenou za poskytnutí Služby, která je neměnná, konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a bezvadnému poskytnutí Služby.

  (2)         Cena Služeb bude účtována fakturou – daňovým dokladem, který je Dodavatel oprávněn vystavit nejdříve po poskytnutí Služby Společnosti. V případě průběžných Služeb, které budou Společnosti poskytovány po dobu delší než 1 kalendářní měsíc, může Dodavatel cenu Služeb fakturovat měsíčně pozadu na základě skutečně poskytnutých Služeb v uplynulém kalendářním měsíci, pokud k tomu Společnost udělí písemný souhlas. V takovém případě musí být přílohou faktury Společností písemně schválený podrobný rozpis poskytnutých Služeb za kalendářní měsíc, za nějž je cena účtována. Rozpis poskytnutých Služeb předá Dodavatel Společnosti k odsouhlasení nejpozději do deseti (10) dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byly Služby poskytovány. Rozpis bude obsahovat minimálně: datum poskytování Služeb a přehled úkonů, které Dodavatel při poskytování Služeb provedl, spolu s uvedením data provedení jednotlivých úkonů, časové náročnosti jednotlivých úkonů a jmen konkrétních osob, které jednotlivé úkony provedly. Společnost je oprávněna se k předloženému rozpisu poskytnutých služeb písemně vyjádřit do pěti (5) dnů od jeho doručení, s uvedením, zda jej schvaluje či nikoliv, a v případě jeho neschválení s uvedením odůvodnění.

  (3)         Daňové doklady vystavené Dodavatelem budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu uvedené v Zákoně o DPH a v těchto VNP. Faktura musí kromě náležitostí daňového dokladu, obsahovat též číslo objednávky Společnosti, případně číslo Smlouvy. Pokud faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo bude obsahovat nesprávné údaje, má Společnost právo fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit Dodavateli k přepracování a doplnění. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od doručení bezvadné faktury.

  (4)         Cena za poskytnutí Služeb bude zaplacena bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený ve faktuře. Cena za poskytnutí Služeb se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla odpovídající částka odepsána z účtu Společnosti.

  (5)         Cena za poskytnutí Služeb je splatná ve lhůtě 60 dnů od doručení faktury, nebude-li dohodnuto jinak. Za den doručení faktury se považuje den, kdy byla faktura prokazatelně doručena Společnosti.

  (6)         Společnost je oprávněna částečně anebo zcela zadržet platbu v případě, že dodané Služby vykazují vady či jiné nedostatky.

  (7)         Je-li Dodavatel plátcem DPH, bude Společnost hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Dodavatel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Společnost pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Společnost pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Dodavatele o její úhradě příslušnému správci daně.

  Článek IV.

  Poskytování Služeb

  (1)         Dodavatel je povinen poskytnout Služby s veškerou odbornou péčí, řádně a včas, v souladu s obecně závaznými předpisy a relevantními technickými a kvalitativními normami vztahujícími se k poskytovaným Službám. Pokud je k zajištění účelu Smlouvy zapotřebí provedení dalších činností ve Smlouvě výslovně neuvedených (například doprava či zkušební provoz), o jejichž potřebě však Dodavatel měl a mohl vědět na základě svých odborných a technických znalostí a zkušeností, považují se tyto činnosti za součást předmětu Smlouvy. Dodavatel v takovém případě nemá nárok na změnu výše sjednané ceny.

  (2)         Dodavatel je povinen řídit se pokyny Společnosti a chránit její oprávněné zájmy. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Společnost na nevhodnost pokynu Společnosti, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. V případě, že Společnost na plnění nevhodných pokynů trvá, Dodavatel bude postupovat v souladu s nimi, pokud nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.

  (3)         Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Služeb či jinak v souvislosti se Smlouvou, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů Společnosti či na plnění Smlouvy.

  (4)         Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost. Doklady o odborné způsobilosti pracovníků je Dodavatel povinen na požádání Společnosti předložit.

  (5)         Společnost se zavazuje vytvořit řádné podmínky pro poskytování Služeb Dodavatelem a poskytovat Dodavateli přiměřenou součinnost pro řádné poskytování Služeb.

  (6)         Pokud je z povahy poskytovaných Služeb nezbytné, aby měl Dodavatel přístup do prostor Společnosti, Společnost umožní Dodavateli přístup do těchto prostor v nezbytném rozsahu pro řádné poskytnutí Služeb. Dodavatel je v takovém případě povinen dodržovat relevantní vnitřní předpisy Společnosti, zejména předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

  (7)         Pokud bude s ohledem na povahu sjednaných Služeb nezbytné, aby Dodavatel jednal za Společnost, je Dodavatel povinen o tom včas informovat Společnost a vyžádat si potřebné oprávnění, zejména plnou moc.

  (8)         Společnost je oprávněna kontrolovat plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy Dodavatelem. Zjistí-li Společnost, že Dodavatel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Dodavatel provedl nápravu. Jestliže tak Dodavatel neučiní ve Společností stanovené dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“.

  (9)         Ve vztahu k dokončení Služeb platí následující:

  a.           pokud Služby spočívají v provedení díla s nehmotným výsledkem, budou Smluvní strany postupovat následujícím způsobem

  i.            Dodavatel vyzve Společnost k převzetí díla v sídle Společnosti (nebude-li dohodnuto jinak); Společnost následně určí datum převzetí tak, aby se nekonalo později než 3 pracovní dny ode dne doručení výzvy k převzetí díla Společnosti;

  ii.           Smluvní strany jsou povinny dostavit se ve stanoveném termínu do místa, kde má dojít k převzetí;

  iii.          Dodavatel předvede Společnosti funkčnost díla a umožní Společnosti dílo užívat;

  iv.          V rámci převzetí bude Společností v rámci možností prověřeno, zda je dílo v souladu se Smlouvou;

  v.           Společnost není povinna dílo převzít, pokud není zcela v souladu se Smlouvou;

  vi.          O převzetí díla pořídí Smluvní strany písemný protokol;

  vii.         Služby se považují za poskytnuté podpisem písemného protokolu o převzetí díla oběma Smluvními stranami;

  b.           pokud je výsledkem Služeb jiný výstup činnosti Dodavatele než dílo s nehmotným výsledkem, budou Smluvní strany postupovat následujícím způsobem

  i.            Dodavatel vyzve Společnost k převzetí výstupu; Společnost obratem určí, zda bude provedeno přejímací řízení, nebo má být výstup zaslán Společnosti elektronickou formou; pokud Společnost určí, že bude provedeno přejímací řízení, budou Smluvní strany postupovat způsobem uvedeným dle písm. a. výše; Služby se v takovém případě považují za poskytnuté podpisem písemného protokolu o převzetí výstupu oběma Smluvními stranami; pokud Společnost určí, že výstup má být zaslán Společnosti elektronickou formou, budou Smluvní strany postupovat podle následujících bodů;

  ii.           Dodavatel zašle výstup elektronickou formou Společnosti;

  iii.          Společnost v přiměřené době, nejpozději však do 3 pracovních dnů, v rámci možností prověří, zda je výstup v souladu se Smlouvou; Společnost není povinna výstup převzít, pokud není zcela v souladu se Smlouvou;

  iv.          Ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci Společnost elektronickou formou sdělí Dodavateli, zda výstup přebírá;

  v.           Služby se považují za poskytnuté doručením sdělení, že Společnost výstup přebírá, Dodavateli;

  c.           pokud Služby spočívají v přepravě věci (zboží), budou Smluvní strany postupovat následujícím způsobem

  i.            Dodavatel předá přepravované zboží ve sjednaném místě určení adresátovi určenému Společností;

  ii.           Dodavatel je povinen zajistit, že adresát písemně potvrdí převzetí přepravované zboží, například na nákladním listu;

  iii.          Dodavatel doručí kopii písemného potvrzení převzetí zboží Společnosti nejpozději spolu s fakturou za poskytnutí Služeb;

  iv.          Služby se považují za poskytnuté okamžikem potvrzením převzetí přepravované zboží adresátem;

  d.           pokud Služby spočívají v jiné činnosti než uvedené pod písm. a., b. nebo c. výše, budou Smluvní strany postupovat následujícím způsobem

  i.            poté, co budou řádně provedeny všechny ve Smlouvě sjednané činnosti, oznámí Dodavatel Společnosti dokončení poskytování Služeb elektronickou formou;

  ii.           Společnost v přiměřené době, nejpozději však do 3 pracovních dnů v rámci možností prověří, zda byly Služby poskytnuty v souladu se Smlouvou;

  iii.          Ve lhůtě uvedené v předchozím bodě Společnost elektronickou formou sdělí Dodavateli, zda potvrzuje poskytnutí Služeb;

  iv.          Služby se považují za poskytnuté doručením sdělení, že Společnost potvrzuje poskytnutí Služeb, Dodavateli.

  (10)       Podmínkou řádného poskytnutí Služeb je předání případné Smlouvou stanovené dokumentace a veškerých dokumentů, které jsou potřebné pro úplné využívání výsledků Služeb, Společnosti.

  (11)       Případné nebezpečí zničení, poškození nebo ztráty výstupů Služeb přechází na Společnost okamžikem poskytnutí Služeb.

  Článek V.

  Odpovědnost za vady

  (1)         Dodavatel odpovídá za to, že Služby budou poskytnuty řádně a v souladu se Smlouvou. Dodavatel odpovídá za případné vady, které mají Služby, resp. jejich výsledky, v době jejich poskytnutí Společnosti, a za vady vzniklé v záruční době.

  (2)         Zjevné vady je Společnost oprávněna oznámit Dodavateli (reklamovat) ve lhůtě 12 kalendářních týdnů po poskytnutí Služeb. Skryté vady je Společnost oprávněna oznámit Dodavateli (reklamovat) ve lhůtě 12 kalendářních týdnů od jejich zjištění. Lhůta k uplatnění nároku z odpovědnosti za vady počíná běžet prvním dnem týdne následujícího po týdnu, v němž byly Služby poskytnuty Společnosti, resp. v němž byly vady zjištěny.

  (3)         Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, poskytuje Dodavatel záruku za jakost poskytnutých Služeb, resp. jejich výsledků, a to po dobu v délce 24 měsíců. Pokud bude v záručním listu či v jiném písemném dokumentu Dodavatelem zaručena delší záruka za jakost nebo záruka za jakost v širším rozsahu, platí tato delší záruční doba, popř. širší záruka.

  (4)         Je-li poskytnutím Služeb s vadami porušena Smlouva podstatným způsobem, může Společnost dle své volby požadovat odstranění vad, požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Nárok na náhradu újmy tím není dotčen.

  (5)         V naléhavých případech (mimo jiné v případě hrozícího prodlení s navazující dodávkou třetí osobě) je Společnost oprávněna zajistit, popř. provést, odstranění vad na náklady Dodavatele, aniž by měla povinnost předem o tomto postupu uvědomit Dodavatele.

  (6)         Dodavatel nese veškeré náklady, které jemu nebo Společnosti vzniknou v souvislosti s uplatňováním práv z vad.

  Článek VI.

  Duševní vlastnictví

  (1)         Pokud při poskytování Služeb dle Smlouvy Dodavatel vytvoří jakoukoli věc chráněnou právem duševního vlastnictví (zejména autorské dílo), poskytuje Společnosti nevýhradní oprávnění k užití takového předmětu duševního vlastnictví (licenci) ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku, a to v rozsahu nezbytném k dosažení účelu poskytnutých Služeb.

  (2)         Odměna za poskytnutí licence je zcela zahrnuta v ceně za poskytnutí Služeb. Smluvní strany vylučují právo Dodavatele na dodatečnou odměnu dle § 2374 občanského zákoníku.

  (3)         Společnost je oprávněna licenci postoupit či poskytnout podlicenci třetím osobám bez souhlasu Dodavatele pouze tehdy, pokud je to nezbytné k dosažení účelu poskytnutých Služeb.

  (4)         Společnost je oprávněna předmět duševního vlastnictví měnit, upravovat a zveřejňovat bez souhlasu Dodavatele pouze tehdy, pokud je to nezbytném k dosažení účelu poskytnutých Služeb, případně k odstranění vad dle čl. V odst. 5 těchto VNP.

  III.          DÍL:                 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

  (1)         Ustanovení III. dílu VNP je neoddělitelnou součástí jak smluv, na které se vztahuje I. díl VNP, tak smluv, na které se vztahuje II. díl VNP.

  Článek I.

  Informační povinnost

  (1)         Smluvní strany jsou povinny navzájem se písemně informovat o veškerých skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto skutečnostech Smluvní strana dozvěděla. Mezi tyto skutečnost patří zejména změna právní formy, změna sídla, změna předmětu podnikání, změna v obsazení statutárních orgánů, platební neschopnost, vstup do insolvence nebo likvidace či zahájení jakýchkoliv soudních, rozhodčích či jiných řízeních proti Smluvní straně, které mohou mít podstatný vliv na plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy.

   

  (2)         Dostane-li se Smluvní strana do prodlení s plněním svých povinností dle Smlouvy, je povinna o tom druhou Smluvní stranu neprodleně písemně informovat.

  (3)         Veškerá písemná komunikace Dodavatele vůči Společnosti bude adresována, nebude-li ujednáno jinak, na následující adresu:

  Společnost:                 PPO GROUP CZ, s.r.o.

  adresa:                         Znojmo, ul. Brněnská 2938/25, PSČ 669 02, Česká republika

  k rukám:                      pí. Jany Drmotové

  tel.:      

  e-mail:

  Článek II.

  Objednávky

  (1)         Smlouva je uzavřena, potvrdí-li Dodavatel písemně bez výhrad objednávku Společnosti předanou na formuláři Společnosti a obsahující alespoň základní náležitosti uzavírané Smlouvy. Zasílá-li Společnost objednávku jiným způsobem než formou formuláře, je Smlouva uzavřena bezvýhradným písemným potvrzením takového návrhu, obsahujícího alespoň základní náležitosti uzavírané Smlouvy, Dodavatelem. Je-li Smlouva uzavírána na návrh Dodavatele, je uzavřena, potvrdí-li Společnost písemně bez výhrad návrh Dodavatele, obsahující alespoň základní náležitosti uzavírané Smlouvy. Okamžikem doručení potvrzení objednávky Společnosti, resp. potvrzení návrhu Dodavateli, je mezi Společností a Dodavatelem uzavřena Smlouva, jejíž obsah tvoří potvrzená objednávka a tyto VNP.

  (2)         Základními náležitostmi Smlouvy se rozumí

  a.           pokud jde o dodávku Zboží ve smyslu I. dílu VNP:

  i.            specifikace Zboží včetně jeho množství a kvality; není-li stanoven požadavek na kvalitu Zboží, pak Zboží v kvalitě obvyklé;

  ii.           návrh kupní ceny Zboží;

  iii.          termín dodávky a způsob dopravy Zboží;

  iv.          balení Zboží a označení na obalech;

  v.           pokud jde o Zboží, které musí být montováno ve Společnosti (strojní zařízení), také popis průběhu předávací zkoušky, popřípadě dobu zkušebního provozu;

  vi.          odkaz na tyto VNP;

  b.           pokud jde o poskytování Služeb ve smyslu II. dílu VNP:

  i.            specifikace Služeb (alespoň jejich popis a rozsah);

  ii.           návrh ceny za poskytnutí Služeb;

  iii.          termín poskytnutí Služeb, případně požadovaného časového harmonogramu;

  iv.          odkaz na tyto VNP.

  (3)         Objednávky nebo případné návrhy na uzavření dodatků ke Smlouvě či jiných dohod na tuto Smlouvu navazujících není možné ze strany Dodavatele platně přijmout se změnou či odchylkou, která mění podmínky návrhu ve smyslu § 1740 odst. 3 věty první Občanského zákoníku.

  (4)         Návrh na uzavření Smlouvy a jeho akceptace musí mít písemnou formu. Pro tyto účely se za písemnou formu považuje i forma elektronická (např. fax, e-mail apod.), jestliže není pochyb o tom, že úkon učinila osoba oprávněná jej učinit.

  Článek III.

  Zpracování osobních údajů

  (1)         Je-li Dodavatelem fyzická osoba, bude Společnost jako správce osobních údajů zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu a způsobem dle přílohy č. 1 těchto VNP. Společnost je oprávněna informace uvedené v příloze č. 1 těchto VNP kdykoli jednostranně změnit. V takovém případě bude o změně informovat Dodavatele.

  (2)         Dojde-li k jakékoli změně osobních údajů Dodavatele – fyzické osoby, poskytnutých Společnosti, je Dodavatel povinen o této skutečnosti informovat Společnost.

  (3)         Pokud Dodavatel (včetně právnických osob) předá Společnosti osobní údaje jakékoli třetí osoby, například svého zaměstnance, který má být kontaktní osobou pro účely plnění Smlouvy, je povinen zajistit, že osobní údaje budou Společnosti předány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a dalšími předpisy na ochranu osobních údajů. Dodavatel je zejména povinen zajistit, že tato třetí osoba bude v souladu s Nařízením informována o tom, že její osobní údaje budou Společnosti předány a za jakým účelem budou předány.

  Článek IV.

  Mlčenlivost

  (1)         Dodavatel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, a které nejsou všeobecně známé a přístupné, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem své činnosti pro Společnost dle Smlouvy, zejména o obchodním tajemství Společnosti, a že je bude používat výlučně pro plnění Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti platí po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy i po zániku ostatních závazků ze Smlouvy, ledaže by byla prolomena obecně závazným právním předpisem a/nebo pravomocným či vykonatelným rozhodnutím správního orgánu či soudu.

  (2)         Povinnosti vyplývající z tohoto ujednání se vztahují též na osoby, které jsou k Dodavateli v pracovním či jiném poměru a přicházejí do styku s výše uvedenými informacemi nebo skutečnostmi. Dodavatel je povinen zajistit, aby tyto osoby byly zavázány povinností mlčenlivosti alespoň ve stejném rozsahu jako Dodavatel.

  (3)         Porušení závazků Dodavatele, obsažených v tomto ustanovení, se považuje za podstatné porušení Smlouvy a je pro Společnost důvodem pro odstoupení od uzavřené Smlouvy. Její nárok na náhradu újmy tím není dotčen.

  (4)         Dodavatel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou porušením závazku vyplývajícího z tohoto ustanovení, zejména pak za jakoukoliv újmu, poškození dobrého jména, ztrátu důvěryhodnosti, pokles obratu či finanční ztrátu Společnosti způsobenou použitím výše uvedených informací či skutečností v rozporu s tímto ustanovením.

  Článek V.

  Ochrana životního prostředí a BOZP

  (1)         Dodavatel se zavazuje dodržovat v rámci smluvních vztahů se Společností právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, požární ochrany a bezpečnosti práce, zejména:

  a.           neohrožovat bezpečnost zaměstnanců Společnosti při své činnosti,

  b.           neohrožovat majetek Společnosti při požárně nebezpečných pracích,

  c.           svou činností nezhoršovat kvalitu ovzduší,

  d.           neprovozovat v areálu Společnosti zdroj znečišťování ovzduší bez vědomí ekologa,

  e.           odpady vzniklé svou činností odstraňovat na vlastní náklady,

  f.            při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a prostředky zajistit, aby nedošlo k jejich únikům,

  g.           používat transportní a zdvíhací prostředky s platnou technickou kontrolou.

  Článek VI.

  Zánik závazků ze Smlouvy

  (2)         Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou Smluvní stranou. Za podstatné porušení se považuje zejména:

  a.           prodlení Dodavatele s dodáním Zboží nebo poskytnutím Služeb dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů;

  b.           prodlení Společnosti se zaplacením kupní ceny Zboží nebo ceny za poskytnuté Služby dle doručené faktury po dobu delší než 30 dnů.

   (3)        Pokud Smluvní strana poruší svou povinnost ze Smlouvy způsobem, který není jejím podstatným porušením, bude jí druhou Smluvní stranou stanovena přiměřená dodatečná lhůta ke splnění její povinnosti. Jestliže Smluvní strana nesplní svoji povinnost ani v této dodatečné lhůtě, je druhá Smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit.

  (4)         Smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě rozhodnutí o úpadku druhé Smluvní strany nebo zamítnutí insolvenčního návrhu směřujícího proti druhé Smluvní straně pro nedostatek majetku.

  (5)         Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu dozvěděla.

  (6)         Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

  Článek VII.

  Závěrečná ustanovení

  (1)         Veškeré právní vztahy vzniklé na základě jednotlivých Smluv nebo v souvislosti s nimi se řídí právním řádem České republiky.

  (2)         Jakékoliv spory mezi Smluvními stranami vzniklé na základě jednotlivých Smluv nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

  (3)         Bude-li kterékoli z ustanovení těchto VNP nebo Smlouvy shledáno neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení či ujednání těchto VNP nebo Smlouvy. Smluvní strany se zavazují případné neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradit novým platným, účinným a vymahatelným ustanovením tak, aby se dosáhlo účinků, které budou co nejbližší původnímu úmyslu Smluvních stran ohledně účinků neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.

  (4)         Společnost je oprávněna postoupit, převést či jinak zcizit či zatížit jakékoliv pohledávky, které jí vznikly nebo v budoucnu vzniknou na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, nebo je započíst proti pohledávkám Dodavatele za ní, to vše bez předchozího souhlasu Dodavatele.

  (5)         Dodavatel není oprávněn postoupit, převést či jinak zcizit či zatížit jakékoliv své pohledávky za Společností ani je započíst proti pohledávkám Společnosti vzniklým na základě nebo v souvislosti se Smlouvou bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

  (6)         Plnění závazků nebo jejich části ze strany Společnosti nemá význam vzdání se nároků, uznání závazku či vzdání se práva ze záruky za kvalitu vůči Dodavateli

  (7)         Nevykonává-li Smluvní strana dočasně některá ze svých práv jí vyplývajících ze Smlouvy, nemá to za následek zánik těchto práv.

  (8)         Dodavatel je před uzavřením Smlouvy povinen důkladně zvážit aktuální situaci a posoudit, zda je schopen Smlouvu splnit. Odpovědnost za výši nabízené ceny leží zcela a výlučně na Dodavateli. Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se její plnění stane pro některou ze Smluvních stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. Dodavatel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Dodavatel zejména není oprávněn domáhat se zvýšení kupní ceny Zboží nebo cen poskytnutých Služeb z důvodu vyšší moci a/nebo nedostupnosti či nárůstu cen materiálů, surovin, komponentů, zboží, energií, služeb či jiných vstupů nutných pro plnění povinností ze Smlouvy.

  (9)         Ocitne-li se Dodavatel v prodlení s plněním povinností de Smlouvy, nahradí Společnosti veškerou škodu z toho vzniklou nehledě na to, zda mohl překážku, která mu v řádném plnění zabránila, předvídat, překonat a/nebo ovlivnit. Ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Překážky vyšší moci nezbavují Dodavatele povinnosti řádného plnění Smlouvy. Toto neplatí pro výjimečně rozsáhlé překážky akutní povahy, jako je např. válka na území jedné ze Smluvních stran nebo jejího klíčového subdodavatele, zákaz vycházení, stanné právo, živelné pohromy ničivého rozsahu přímo zasahující Smluvní strany apod.

  (10)       Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku: § 557, § 1765 odst. 2, § 1793–1795, § 1799, § 1800 a § 1805 odst. 2.

  (11)       Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze po dohodě Smluvních stran, a to formou písemných, postupně číslovaných a podepsaných dodatků.

  (12)       Ukáže-li se některé z ustanovení Smlouvy nebo VNP zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy a VNP obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.

  (13)       Součástí VNP jsou tyto přílohy: příloha č. 1 – Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů.

  (14)       Tyto VNP nabývají účinnosti dne 15.3.2022

   

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Poptávku nelze dokončit, zkuste to prosím později