Hledat
Kategorie
  Značky
   Blog
    Produkty
     Nenalezeny žádné produkty.
     KontaktPorovnat
     Všechny kategorie
     Uživatelské menu

                       VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro dodávky zboží a poskytování služeb

      

      

     (1)         Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených mezi společností PPO GROUP CZ, s.r.o., se sídlem Znojmo, ul. Brněnská 2938/25, PSČ 669 02, Česká republika IČO: 60713445, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, Česká republika, sp. zn. C 15820, v postavení prodávajícího zboží nebo dodavatele díla, resp. poskytovatele služby (dále jen „Společnost“) na jedné straně a jinými osobami v postavení kupujícího zboží nebo objednatele díla, resp. služby (dále jen „Zákazník“) na straně druhé.

     (2)         Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy, ve které se na tyto VOP odkazuje, a to i tehdy, pokud ke Smlouvě nejsou fyzicky připojeny. VOP jsou součástí Smlouvy rovněž v případě, kdy jejich aplikace je v souladu se zavedenou praxí smluvních stran.

     (3)         I. díl VOP upravuje práva a povinnosti smluvních stran ze smluv o dodávkách zboží, II. díl VOP upravuje práva a povinnosti smluvních stran ze smluv o poskytování služeb a ustanovení III. dílu VOP platí pro smlouvy dle I. i II. dílu VOP.

     (4)         Je-li v konkrétním ustanovení VOP odkazováno na jiné ustanovení VOP, platí, že jde o ustanovení v tomtéž dílu VOP, není-li výslovně uvedeno jinak.

     I.            díl:Dodávky zboží

     Článek I.

     Úvodní ustanovení

     (1)         I. díl VOP upravuje práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv či jinak označených smluv (dále v tomto díle jen „Smlouva“ nebo „Smlouvy“), jejichž předmětem je dodání jakéhokoliv zboží (movitých věcí) (dále jen „Zboží“) a převod vlastnického práva ke Zboží, uzavřených mezi Společností jako prodávajícím a Zákazníky jako kupujícími (společně se Společností dále jen „Smluvní strany“).

     Článek II.

     Objednávky

     (1)         Objednávky se řídí ustanovením III. dílu, článku II. VOP.

     Článek III.

     Kupní cena a platební podmínky

     (1)         Kupní cenu Zboží Smluvní strany sjednají ve Smlouvě. Není-li kupní cena Zboží ve Smlouvě výslovně uvedena, považuje se za rozhodnou kupní cena Zboží odpovídající dosavadní praxi Smluvních stran. Není-li taková dosavadní praxe Smluvních stran, považuje se za rozhodnou cena Zboží, za kterou Společnost v okamžiku uzavření Smlouvy obvykle prodává toto druhem a kvalitou srovnatelné Zboží ostatním zákazníkům.

     (2)         Není-li výslovně sjednáno jinak, kupní cena Zboží je uváděna bez DPH. Společnost je oprávněna připočíst k této ceně DPH ve výši stanovené právními předpisy.

     (3)         Pokud byla sjednána povinnost Společnosti doručit Zboží Zákazníkovi, kupní cena Zboží nezahrnuje náklady na dopravu Zboží. Společnost je v takovém případě oprávněna připočíst částku odpovídající nákladům na dopravu Zboží do místa plnění ke kupní ceně Zboží. V případě, že bylo sjednáno, že si Zákazník zajistí dopravu Zboží sám, nemá Zákazník právo na snížení kupní ceny Zboží ani na jiné zvýhodnění, nebude-li dohodnuto jinak.

     (4)         Kupní cenu Zboží je Zákazník povinen zaplatit na základě faktury Společnosti, která musí obsahovat veškeré nezbytné náležitosti daňového dokladu. Pokud Společnost doručuje Zákazníkovi Zboží, má právo doručovat Zákazníkovi faktury v zásilkách společně se Zbožím. Společnost je oprávněna faktury Zákazníkovi doručovat rovněž elektronickou formou (např. faxem, e-mailem apod.), jestliže není pochyb o tom, že úkon za Společnost učinila osoba oprávněná jej učinit.

     (5)         Kupní cena Zboží je splatná ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře. Neobsahuje-li faktura údaj o splatnosti kupní ceny, je cena splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení Zákazníkovi. V případě pochybností platí, že faktura byla Zákazníkovi doručena nejpozději 48 hodin po jejím odeslání Zákazníkovi.

     (6)         Jestliže se u Zákazníka vyskytnou takové okolnosti, které by mohly snižovat jeho důvěryhodnost, jako např. platební neschopnost, vstup do insolvence nebo likvidace či zahájení jakýchkoliv soudních, rozhodčích či jiných řízeních proti Zákazníkovi, které mohou mít podstatný vliv na plnění závazků Zákazníka vyplývajících ze Smlouvy, nebo Zákazník neoprávněně odmítne uhradit kupní cenu Zboží, stanou se veškeré pohledávky Společnosti za Zákazníkem splatné ihned po doručení písemné výzvy Společnosti Zákazníkovi k okamžitému uhrazení předmětných pohledávek dle tohoto ustanovení VOP, a to bez ohledu na sjednané lhůty splatnosti těchto pohledávek.

     (7)         Zákazník je povinen hradit cenu Zboží bezhotovostně převodem na účet Společnosti uvedený na faktuře, přičemž je povinen vyplnit při každé platbě vedle jiných údajů i variabilní symbol uvedený na faktuře. Platba se považuje za uskutečněnou okamžikem, kdy byla v plné výši připsána na účet Společnosti uvedený ve faktuře. Zákazník je povinen předložit Společnosti na jeho žádost doklad o provedení platby.

     (8)         V případě prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny je Zákazník povinen zaplatit Společnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý kalendářní den prodlení. Právo Společnosti na uplatnění náhrady škody v plné výši tím zůstává nedotčeno.

     (9)         Společnost je oprávněna pozastavit dosud nerealizované dodávky Zboží, nebo je podmínit poskytnutím dostatečné jistoty nebo zálohy, dokud nebudou veškeré dlužné částky Zákazníka vůči Společnosti v plné výši uhrazeny.

     (10)       Zákazník není oprávněn zadržet žádnou z plateb, k níž je vůči Společnosti povinen, z titulu nároků z odpovědnosti za vady, nároků na náhradu škody nebo jakýchkoli jiných nároků vůči Společnosti.

     (11)       V případě nárůstu jednotkových cen materiálu, surovin, energií a/nebo jiných vstupů použitých ke zhotovení Zboží (dále jen „Komodity“) o více než 5 % oproti uzavřené Smlouvě (není-li uzavřená, tak zaslané nabídce) je Společnost oprávněna k odpovídající změně sjednané (není-li sjednána, tak nabídnuté) kupní ceny Zboží, která bude navýšena o nárůst jednotkové ceny Komodity poměrně podle podílu původní Komodity na celkové kupní ceně Zboží, tedy o částku vypočtenou podle následujícího vzorce:

     (číslo odpovídající procentuálnímu zvýšení jednotkové ceny Komodity  * původní celková cena příslušné Komodity použité ke zhotovení Zboží) / původní celková kupní cena Zboží

     Článek IV.

     Dodávky

     (1)         Společnost je povinna dodat Zákazníkovi Zboží ve lhůtě, která byla sjednána ve Smlouvě. Zákazník je povinen dodané Zboží převzít okamžitě po jeho dodání.

     (2)         Společnost je oprávněna dodat Zboží kdykoliv před uplynutím dodací lhůty a je povinna v takovém případě informovat Zákazníka o termínu dodávky s dostatečným předstihem, je-li to v jejích možnostech. Zákazník je povinen takovou dodávku převzít.

     (3)         Společnost je oprávněna provádět i dílčí dodávky Zboží a zároveň za jejich provedení na základě faktury požadovat zaplacení odpovídající části kupní ceny Zboží. Zákazník je povinen takové dílčí dodávky Zboží převzít a zaplatit za ně fakturovanou část kupní ceny.

     (4)         Zboží se považuje za dodané

     -             v případě, že si dopravu zajišťuje sám Zákazník, jeho nabídnutím k převzetí Zákazníkovi nebo jím v dostatečném předstihu určenému dopravci ve sjednaném místě plnění,

     -             v případě, že dopravu zajišťuje Společnost, v okamžiku, kdy Společnost, nebo jí pověřený dopravce nabídne Zboží k převzetí Zákazníkovi nebo jinému jím v dostatečném předstihu určenému dopravci ve sjednaném místě plnění; má se za to, že pokud Zákazník Společnosti ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne, kdy Společnost předá Zboží k přepravě Zákazníkovi, nesdělí písemně, že Zboží neobdržel, bylo Zboží dodáno Zákazníkovi nejpozději třicátý kalendářní den ode dne, kdy Společnost odevzdala Zboží k přepravě Zákazníkovi.

     V případě, že byla sjednána povinnost Společnosti doručit Zboží Zákazníkovi, je Společnost po předání Zboží k přepravě Zákazníkovi povinna zaslat Zákazníkovi na kontaktní adresu uvedenou ve Smlouvě či sdělenou Společnosti jiným způsobem e-mailovou zprávu o předání Zboží k přepravě s uvedením dne předání, specifikace dopravce a přílohou této e-mailové zprávy bude kopie dodacího listu vztahující se k tomuto Zboží. V pochybnostech o dodávce Zboží platí ujednání uvedené v čl. IV. odst. 4 VOP.

     (5)         Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je místem dodání a převzetí Zboží provozovna Společnosti na adrese Znojmo, ul. Brněnská 2938/25, PSČ 669 02, Česká republika.

     (6)         Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, Zboží zůstává k zajištění pohledávky Společnosti na zaplacení kupní ceny Zboží až do úplného zaplacení kupní ceny Zboží ve vlastnictví Společnosti. V případě dalšího prodeje takového Zboží je Zákazník povinen až do úplného zaplacení kupní ceny Zboží postoupit své pohledávky z prodeje Zboží takové třetí osobě Společnosti.

     (7)         Nebezpečí zničení, poškození nebo ztráty Zboží přechází na Zákazníka okamžikem dodání Zboží podle čl. IV. odst. 4 VOP. 

     (8)         V případě prodlení Zákazníka s převzetím Zboží může Společnost pozastavit další dodávky Zboží nebo Zboží, s jehož převzetím je Zákazník v prodlení, na náklady Zákazníka skladovat, a to bez předchozího upozornění.

     (9)         Při přechodné nemožnosti plnění Společnosti se prodlužují dodací lhůty o dobu, po kterou Společnost není schopna v důsledku dočasné nemožnosti plnění Zboží Zákazníkovi dodat. O přechodné nemožnosti plnění Společnosti musí být Zákazník včas informován. Zákazníkovi v takovém případě nevznikají žádné nároky na smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo náhradu škody a Zákazník není oprávněn z tohoto důvodu od Smlouvy odstoupit.

     Článek V.

     Vzory a předlohy

     (1)         Poskytne-li Společnost Zákazníkovi jakékoliv výrobní vzorky-prototypy, výkresovou dokumentaci, potisky či jiné vzorky nebo předlohy sloužící k určení jakosti nebo provedení Zboží, je Zákazník povinen se s těmito vzorky nebo předlohami seznámit, prověřit jejich vlastnosti a v přiměřené době je vrátit Společnosti spolu s vyjádřením, zda s nimi souhlasí. Souhlas je Zákazník povinen vyjádřit formou písemného validačního protokolu.

     (2)         Pokud bude Zákazníkovi dodáno Zboží dle Zákazníkem odsouhlasených vzorků nebo předloh, neodpovídá Společnost za vady Zboží způsobené vlastnostmi, charakterem nebo nedostatky těchto vzorků nebo předloh.

     (3)         Zákazník přejímá odpovědnost za to, že výrobou, použitím či jiným upotřebením jím předložených nebo podle jeho údajů vyrobených vzorů, tiskových předloh či jiných vzorků nebo předloh nebudou porušena autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob. Vzorky, výkresová dokumentace, potisky, nákresy, koncepty, zkušební tisky či jiné vzorky nebo předlohy vyrobené Společností zůstávají v jeho vlastnictví a Zákazník se zavazuje zajistit, aby nedošlo k jejich napodobení, rozmnožování nebo rozšiřování třetími osobami či zpřístupnění třetím osobám.

     Článek VI.

     Vady

     (1)         Zákazník je povinen Zboží po jeho převzetí prohlédnout a neprodleně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů ode dne jeho převzetí, Společnosti písemně reklamačním protokolem oznámit (reklamovat) případné zjevné, navenek rozeznatelné vady Zboží. Vady obalů se považují za zjevné vady. V opačném případě je Zboží považováno za bez zjevných vad a Zákazník nemá žádné nároky vyplývající z odpovědnosti za zjevné vady Zboží.

     (2)         Vady, které nebyly při převzetí Zboží zjevné, je Zákazník povinen Společnosti oznámit (reklamovat) písemně reklamačním protokolem bez zbytečného odkladu poté, co se o vadě dozvěděl, nejpozději však v zákonné lhůtě k uplatnění odpovědnosti za vady, příp. v záruční době, vztahuje-li se na Zboží záruka.

     (3)         Pokud Společnost nestanoví písemně jinak, nebo pokud nebude mezi Smluvními stranami písemně sjednáno jinak, neposkytuje Společnost záruku za jakost Zboží.

     (4)         Reklamační protokol musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

     -             číselné označení reklamovaného Zboží, bylo-li přiděleno; v opačném případě jinou identifikaci Zboží,

     -             datum uzavření Smlouvy, na jejímž základě bylo reklamovaného Zboží dodáno Zákazníkovi,

     -             variabilní symbol faktury týkající se úhrady kupní ceny reklamovaného Zboží,

     -             paletovací štítek příslušející k reklamovanému zboží

     -             jedná-li se o reklamaci smluvního partnera Zákazníka, i datum koupě Zboží touto osobou od Zákazníka a datum, ve kterém tato osoba Zboží u Zákazníka reklamovala,

     -             detailní písemný popis vady reklamovaného Zboží.

     (5)         Reklamované Zboží je Zákazník povinen vrátit Společnosti na vlastní riziko a na náklady Společnosti. Do doby vrácení reklamovaného zboží Společnosti je Zákazník povinen skladovat reklamované Zboží odděleně. Zákazník je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání (zvláště dalšího prodeje a manipulace), které by mohlo ztížit nebo znemožnit pozdější posouzení reklamovaných vad Zboží.

     (6)         Společnost je povinna posoudit oznámenou vadu Zboží a ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamačního protokolu a reklamovaného Zboží sdělit Zákazníkovi, zda vadu uznává či nikoli. Nebude-li reklamační protokol obsahovat všechny shora uvedené náležitosti, prodlouží se tato lhůta o dobu, po kterou bude Zákazník odstraňovat vady reklamačního protokolu. Nebude-li Společnosti předáno reklamované Zboží, tato lhůta nezačne běžet do doby, než Zákazník předá Společnosti vedle reklamačního protokolu také reklamované Zboží.

     (7)         Společnost odstraní řádně reklamované vady Zboží, které uzná, v době přiměřené charakteru vady, nejdříve však ve lhůtě 30 dnů od uznání vady, podle své volby opravou Zboží, dodáním náhradního Zboží nebo poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny Zboží.

     (8)         Jestliže Zákazník vznese neoprávněné nároky z odpovědnosti za vady, je povinen nahradit všechny náklady, které Společnosti vzniknou v souvislosti s uplatňováním těchto nároků.

     (9)         Je-li Zboží dodáváno Společností Zákazníkovi prostřednictvím poštovních služeb České pošty, s.p., nebo jiného doručovatele, například PPL CZ s.r.o., je Zákazník povinen při převzetí zásilky za účasti pracovníka doručovatele zkontrolovat, zda nedošlo k poškození Zboží při přepravě. Není-li to možné, musí být tato kontrola provedena nejpozději do 24 hodin od převzetí Zboží. Případné poškození Zboží při přepravě musí být oznámeno jak Společnosti, tak přímo dopravci, a to nejpozději jeden pracovní den poté, kdy poškození bylo nebo mohlo být zjištěno Zákazníkem, přičemž Zákazník musí prokázat, že vada nevznikla v souvislosti s otevíráním zásilky nebo po jejím otevření. Zákazník je povinen poškozené Zboží vrátit Společnosti včetně vnitřního i vnějšího obalu. Nesplní-li Zákazník tyto povinnosti, Společnost neuzná Zákazníkovi reklamaci tohoto Zboží z titulu poškození Zboží při přepravě.

     Článek VII.

     Odpovědnost

     (1)         Zákazník je povinen zacházet se Zbožím s řádnou péčí a v souladu s příslušnými předpisy a pokyny Společnosti. Společnost nenese odpovědnost za jakékoliv škody a vady vzniklé na Zboží v důsledku nesprávného zacházení se Zbožím. Společnost nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé třetím osobám v důsledku nesprávného zacházení se Zbožím.

     (2)         Případné újmy způsobené Společností v souvislosti se Smlouvou či jejím plněním, za které Společnost odpovídá, je Společnost povinna nahradit maximálně do celkové souhrnné výše odpovídající kupní ceně Zboží dle příslušné jednotlivé Smlouvy, podle které bylo Zboží dodáno. Uvedený limit náhrady újmy je sjednán pro souhrn veškerých nároků na náhradu takové újmy.

     Článek VIII.

     Zásahy a nároky třetích osob

        (1)      Zákazník je povinen písemně informovat Společnost o jakýchkoli zásazích třetích osob, které narušují nebo by mohly narušit vlastnické právo či jiná práva Společnosti ke Zboží, popř. mohly být dotčeny jakékoliv jiné zájmy Společnosti související s distribucí Zboží. Zákazník je zvláště povinen informovat Společnost o uplatnění jakýchkoliv nároků třetími osobami, výsledcích prováděných kontrol Zboží státních inspekcí či předběžných opatřeních týkajících se dodaného Zboží.

      II.          díl: Poskytování služeb

     Článek I.

     Úvodní ustanovení

     (1)         II. díl VOP upravuje práva a povinnosti vyplývající ze smluv o poskytnutí služeb či jinak označených smluv (dále v tomto díle jen „Smlouva“ nebo „Smlouvy“), jejichž předmětem je úplatné poskytnutí jakékoli služby, provedení jakékoli činnosti nebo provedení díla s nehmotným výsledkem, například doprava zboží, provedení měření, služby vývoje apod. (dále jen „Služby“), uzavřených mezi Společností jako poskytovatelem Služeb a Zákazníky jako objednateli (společně se Společností dále jen „Smluvní strany“).

     Článek II.

     Objednávky

     (1)         Objednávky se řídí ustanovením III. dílu, článku II. VOP.

     Článek III.

     Cena a platební podmínky

     (1)         Cenu za poskytnutí Služeb Smluvní strany sjednají ve Smlouvě. Není-li cena ve Smlouvě výslovně uvedena, považuje se za rozhodnou cena Služeb odpovídající dosavadní praxi Smluvních stran. Není-li taková dosavadní praxe Smluvních stran, považuje se za rozhodnou cena, za kterou Společnost v okamžiku uzavření Smlouvy obvykle poskytuje srovnatelné Služby ostatním zákazníkům (zejména cena uvedená v aktuálním ceníku Společnosti).

     (2)         Není-li výslovně sjednáno jinak, cena za poskytnutí Služeb je uváděna bez DPH. Společnost je oprávněna připočíst k této ceně DPH ve výši stanovené právními předpisy.

     (3)         Cenu za poskytnutí Služeb je Zákazník povinen zaplatit na základě faktury Společnosti, která musí obsahovat veškeré nezbytné náležitosti daňového dokladu. V případě průběžných Služeb, které budou Zákazníkovi poskytovány po dobu delší než 1 kalendářní měsíc, je Společnost oprávněna cenu Služeb fakturovat měsíčně pozadu na základě skutečně poskytnutých Služeb v uplynulém kalendářním měsíci.

     (4)         Společnost je oprávněna faktury Zákazníkovi doručovat elektronickou formou (např. faxem, e-mailem apod.), jestliže není pochyb o tom, že úkon za Společnost učinila osoba oprávněná jej učinit.

     (5)         Cena za poskytnutí Služeb je splatná ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře. Neobsahuje-li faktura údaj o splatnosti, je cena splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury Zákazníkovi. V případě pochybností platí, že faktura byla Zákazníkovi doručena nejpozději 48 hodin po jejím odeslání Společností.

     (6)         Jestliže se u Zákazníka vyskytnou takové okolnosti, které by mohly snižovat jeho důvěryhodnost, jako např. platební neschopnost, vstup do insolvence nebo likvidace či zahájení jakýchkoliv soudních, rozhodčích či jiných řízeních proti Zákazníkovi, které mohou mít podstatný vliv na plnění závazků Zákazníka vyplývajících ze Smlouvy, nebo pokud Zákazník neoprávněně odmítne uhradit cenu za poskytnuté Služby, stanou se veškeré pohledávky Společnosti za Zákazníkem splatné ihned po doručení písemné výzvy Společnosti Zákazníkovi k okamžitému uhrazení předmětných pohledávek dle tohoto ustanovení VOP, a to bez ohledu na sjednané lhůty splatnosti těchto pohledávek.

     (7)         Zákazník je povinen hradit cenu za poskytnuté Služby bezhotovostně převodem na účet Společnosti uvedený na faktuře, přičemž je povinen vyplnit při každé platbě vedle jiných údajů i variabilní symbol uvedený na faktuře. Platba se považuje za uskutečněnou okamžikem, kdy byla v plné výši připsána na účet Společnosti uvedený na faktuře. Zákazník je povinen předložit Společnosti na její žádost doklad o provedení platby.

     (8)         V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny za poskytnuté Služby je Zákazník povinen zaplatit Společnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý kalendářní den prodlení. Právo Společnosti požadovat náhradu případné škody v její plné výši tím zůstává nedotčeno.

     (9)         V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny za poskytnuté Služby je Společnost oprávněna pozastavit poskytování dosud nerealizovaných Služeb, nebo je podmínit poskytnutím dostatečné jistoty nebo zálohy, dokud nebudou veškeré dlužné částky Zákazníka vůči Společnosti v plné výši uhrazeny.

     (10)       Zákazník není oprávněn zadržet žádnou z plateb, k níž je vůči Společnosti povinen, z titulu nároků z odpovědnosti za vady, nároků na náhradu škody nebo jakýchkoli jiných nároků vůči Společnosti.

     (11)       V případě nárůstu jednotkových cen materiálu, surovin, energií a/nebo jiných vstupů použitých k poskytnutí Služby (dále jen „Komodity“) o více než 5 % oproti uzavřené Smlouvě (není-li uzavřená, tak zaslané nabídce) je Společnost oprávněna k odpovídající změně sjednané ceny (není-li sjednána, tak nabídnuté) za poskytnutí Služby, která bude navýšena o nárůst jednotkové ceny Komodity poměrně podle  podílu původní ceny Komodity na celkové ceně za poskytnutí Služby, tedy o částku vypočtenou podle následujícího vzorce:

     (číslo odpovídající procentuálnímu zvýšení jednotkové ceny Komodity  * původní celková cena příslušné Komodity použité k poskytnutí Služby) / původní celková cena za poskytnutí Služby

     Článek IV.

     Poskytování Služeb

     (1)         Společnost je povinna poskytnout Služby s veškerou odbornou péčí, řádně a ve lhůtě, která byla sjednána v potvrzené objednávce.

     (2)         Zákazník se zavazuje vytvořit řádné podmínky pro poskytování Služeb Společností a poskytovat Společnosti bezodkladně součinnost nezbytnou pro řádné poskytování Služeb.

     (3)         Zákazník je povinen poskytnout Společnosti včas úplné, pravdivé a přehledné informace, jež mohou mít význam pro poskytování Služeb, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Společnost.

     (4)         Pokud je z povahy poskytovaných Služeb nezbytné, aby měla Společnost přístup do prostor Zákazníka, zavazuje se Zákazník umožnit Společnosti přístup do těchto prostor v nezbytném rozsahu a poskytnout Společnosti související součinnost.

     (5)         Pokud bude sjednáno, že Společnost bude Služby poskytovat dle pokynů Zákazníka, je Zákazník povinen předávat Společnosti včas tyto pokyny, přičemž musí zajistit, že tyto pokyny budou v souladu s relevantními právními předpisy. Společnost upozorní (pokud možno písemně) Zákazníka, pokud zjistí, že pokyny Zákazníka jsou v rozporu s relevantními právními předpisy nebo jsou jinak nevhodné. Společnost je zároveň oprávněna přerušit poskytování Služeb až do vyjádření Zákazníka, zda na provedení pokynu trvá (o tuto dobu se prodlužují lhůty pro poskytnutí Služeb). Pokud Zákazník na provedení pokynu v písemné formě trvá a nejedná se o pokyn, který je v rozporu s právním předpisem, je Společnost povinna podle něho postupovat. Zákazník však odpovídá za jakoukoli újmu tím způsobenou či vady nebo jiné nedostatky Služeb, resp. jejich výsledků, tím vzniklé.

     (6)         Pokud bude s ohledem na povahu sjednaných Služeb nezbytné, aby Společnost jednala za Zákazníka, je Zákazník povinen včas zajistit pro Společnost potřebné oprávnění, zejména vystavit Společnosti plnou moc.

     (7)         Ve vztahu k dokončení Služeb platí následující:

     a.           pokud Služba spočívá v provedení díla s nehmotným výsledkem, budou Smluvní strany postupovat následujícím způsobem

     i.            Společnost vyzve Zákazníka k převzetí díla v sídle Společnosti (nebude-li dohodnuto jinak), přičemž určí termín převzetí;

     ii.           Zákazník je povinen dostavit se ve stanoveném termínu do místa, kde má dojít k převzetí;

     iii.          Společnost předvede Zákazníkovi funkčnost díla a umožní Zákazníkovi dílo užívat;

     iv.          Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat dílo a oznámit Společnosti písemně veškeré zjevné vady;

     v.           Služby se považují za poskytnuté okamžikem, kdy Společnost umožní Zákazníkovi dílo užívat;

     b.           pokud je výsledkem Služby jiný výstup činnosti Společnosti než dílo s nehmotným výsledkem, budou Smluvní strany postupovat následujícím způsobem

     i.            Společnost dle své volby buď vyzve Zákazníka k převzetí výstupu v sídle Společnosti (nebude-li dohodnuto jinak), přičemž určí termín převzetí, nebo zašle výstup elektronickou formou Zákazníkovi (pokud je to možné);

     ii.           Pokud bude Zákazník vyzván k převzetí výstupu, je povinen dostavit se ve stanoveném termínu do místa převzetí a výstup převzít; v rámci převzetí je Zákazník povinen zkontrolovat předaný výstup a neprodleně oznámit Společnosti písemně veškeré zjevné vady;

     iii.          Služby se považují za poskytnuté převzetím výstupu Zákazníkem (a pokud Zákazník převzetí odmítne nebo se k němu ve stanoveném termínu nedostaví, v termínu určeném Společností jako termín převzetí), nebo odesláním výstupu Zákazníkovi elektronickou formou;

     c.           pokud Služba spočívá v přepravě věci (zboží), budou Smluvní strany postupovat následujícím způsobem

     i.            Společnost po předání zboží k přepravě zašle Zákazníkovi e-mailovou zprávu o předání zboží k přepravě s uvedením dne předání a specifikace dopravce;

     ii.           Služby se považují za poskytnuté okamžikem, kdy Společnost nebo jím pověřený dopravce nabídne přepravované zboží k převzetí Zákazníkovi nebo jinému jím v dostatečném předstihu určenému dopravci ve sjednaném místě plnění a ve sjednaném termínu;

     d.           pokud Služba spočívá v jiné činnosti než uvedené pod písm. a., b. nebo c. výše, budou Smluvní strany postupovat následujícím způsobem

     i.            poté, co budou dle Společnosti provedeny všechny ve Smlouvě sjednané činnosti, oznámí Společnost Zákazníkovi dokončení poskytování Služeb alespoň elektronickou formou (oznámení může být spojeno s fakturou ceny poskytnutých Služeb);

     ii.           Služby se považují za poskytnuté v okamžiku odeslání oznámení o dokončení poskytování Služeb Zákazníkovi.

     (8)         Na vyžádání Společnosti je Zákazník povinen potvrdit poskytnutí Služeb písemně.

     (9)         Případné nebezpečí zničení, poškození nebo ztráty výstupů Služby přechází na Zákazníka okamžikem poskytnutí Služeb.

     (10)       Při přechodné nemožnosti plnění Společnosti se prodlužují lhůty pro poskytnutí Služeb o dobu, po kterou Společnost není schopna v důsledku dočasné nemožnosti plnění Služby Zákazníkovi poskytovat. O přechodné nemožnosti plnění Společnosti bude Zákazník včas informován. Zákazníkovi v takovém případě nevznikají žádné nároky na smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo náhradu škody a Zákazník není oprávněn z tohoto důvodu od Smlouvy odstoupit.

     Článek V.

     Vady

     (1)         Společnost odpovídá za to, že Služby budou poskytnuty řádně a v souladu se Smlouvou. Společnost odpovídá za případné vady, které mají Služby, resp. jejich výsledky, v době jejich poskytnutí Zákazníkovi.

     (2)         Pokud není v předchozím článku uvedeno jinak, je Zákazník povinen neprodleně po poskytnutí Služeb, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, ověřit, zda Služby byly poskytnuty v souladu se Smlouvou a písemně oznámit Společnosti případné zjevné vady. V opačném případě jsou Služby, resp. jejich výsledky, považovány za bez zjevných vad a Zákazník nemá žádné nároky vyplývající z odpovědnosti za zjevné vady.

     (3)         Skryté vady je Zákazník povinen Společnosti písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o vadě dozvěděl, nejpozději však v zákonné lhůtě k uplatnění odpovědnosti z vady.

     (4)         Pokud Společnost nestanoví písemně jinak nebo pokud nebude mezi Smluvními stranami písemně sjednáno jinak, neposkytuje Společnost záruku za jakost Služeb, resp. jejich výsledků.

     (5)         Oznámení vady musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

     -             datum uzavření Smlouvy, na jejímž základě byla Služba poskytnuta,

     -             variabilní symbol faktury týkající se úhrady ceny za poskytnutí Služby,

     -             detailní písemný popis vady.

     (6)         Společnost je povinna posoudit oznámenou vadu a ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne obdržení oznámení vady sdělit Zákazníkovi, zda vadu uznává či nikoli. Nebude-li oznámení vady obsahovat všechny shora uvedené náležitosti, prodlouží se tato lhůta o dobu, po kterou bude Zákazník odstraňovat nedostatky oznámení vady.

     (7)         Společnost řádně oznámené vady, které uzná, odstraní v přiměřené době k charakteru vady, nejdříve však ve lhůtě 30 dnů od uznání vady, a to způsobem podle své volby.

     (8)         Jestliže Zákazník vznese neoprávněné nároky z odpovědnosti za vady, je povinen nahradit všechny náklady, které Společnosti vzniknou v souvislosti s uplatňováním těchto nároků.

     Článek VI.

     Duševní vlastnictví

     (1)         Pokud při poskytování Služeb dle této Smlouvy Společnost vytvoří jakoukoli věc chráněnou právem duševního vlastnictví (zejména autorské dílo), náleží veškerá práva k takovému předmětu duševního vlastnictví (zejména veškerá majetková autorská práva) Společnosti.

     (2)         Společnost poskytuje Zákazníkovi nevýhradní oprávnění k užití takového předmětu duševního vlastnictví (licenci) ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to v rozsahu nezbytném k dosažení účelu poskytnutých Služeb.

     (3)         Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za poskytnutí Služeb podle této Smlouvy.

     (4)         Bez písemného souhlasu Společnosti není Zákazník oprávněn licenci postoupit či poskytnout podlicenci třetím osobám.

     (5)         Bez písemného souhlasu Společnosti není Zákazník oprávněn předmět duševního vlastnictví jakkoli měnit či upravovat, ani zveřejňovat.

     (6)         Společnost je oprávněna předmět duševního vlastnictví poskytnout i jiným osobám než Zákazníkovi.

     (7)         Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat Společnost o jakýchkoli zásazích třetích osob do předmětu duševního vlastnictví a o uplatnění jakýchkoliv nároků třetích osob ve vztahu k předmětu duševního vlastnictví.

     Článek VII.

     Odpovědnost

     (1)         Zákazník je povinen zacházet s výsledky Služeb s řádnou péčí a v souladu s příslušnými předpisy a pokyny Společnosti. Společnost nenese odpovědnost za jakékoliv škody a vady vzniklé v důsledku nesprávného zacházení s výsledky Služeb.

     (2)         Případné újmy způsobené Společností v souvislosti se Smlouvou či jejím plněním, za které Společnost odpovídá, je Společnost povinna nahradit maximálně do celkové souhrnné výše odpovídající ceně poskytnutých Služeb dle příslušné jednotlivé Smlouvy, podle které byla Služba poskytnuta. Uvedený limit náhrady újmy je sjednán pro souhrn veškerých nároků na náhradu takové újmy.

     III.          díl:                   Společná ustanovení

     (1)         Ustanovení III. dílu VOP je neoddělitelnou součástí jak smluv, na které se vztahuje I. díl VOP, tak smluv, na které se vztahuje II. díl VOP.

     Článek I.

     Informační povinnost

     (1)         Smluvní strany jsou povinny navzájem se písemně informovat o veškerých skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto skutečnostech Smluvní strana dozvěděla. Mezi tyto skutečnost patří zejména změna právní formy, změna sídla, změna předmětu podnikání, změna v obsazení statutárních orgánů, platební neschopnost, vstup do insolvence nebo likvidace či zahájení jakýchkoliv soudních, rozhodčích či jiných řízeních proti Smluvní straně, které mohou mít podstatný vliv na plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy.

     (2)         Dostane-li se Smluvní strana do prodlení s plněním svých povinností dle Smlouvy, je povinna o tom druhou Smluvní stranu neprodleně písemně informovat.

     (3)         Veškerá písemná komunikace Zákazníka vůči Společnosti bude adresována, nebude-li ujednáno jinak, na následující adresu:

     Společnost:                 PPO GROUP CZ, s.r.o.

     adresa:                         Znojmo, ul. Brněnská 2938/25, PSČ 669 02, Česká republika

     k rukám:                      pí. Marceli Knobové

     tel.:                              

     e-mail:

     Článek II.

     Objednávky

     (1)         Zboží bude Společností dodáváno a Služby poskytovány Zákazníkovi na základě Společností písemně potvrzených písemných objednávek Zákazníka. Okamžikem doručení potvrzení objednávky Zákazníkovi je mezi Společností a Zákazníkem uzavřena Smlouva, jejíž obsah tvoří potvrzená objednávka a tyto VOP. Pokud Společnost zašle Zákazníkovi jakoukoli nabídku na dodávku Zboží nebo poskytnutí Služeb, ať již na jeho žádost nebo bez ní, jedná se vždy o nezávaznou informativní nabídku, která nepředstavuje nabídku na uzavření Smlouvy. Potvrzení takové nabídky ze strany Zákazníka je v takovém případě objednávkou Zboží nebo Služeb, jejíž obsah je určen potvrzenou nabídkou. Teprve okamžikem doručení potvrzení takové objednávky Zákazníkovi ze strany Společnosti je mezi Společností a Zákazníkem uzavřena Smlouva.

     (2)         Objednávka Zákazníka musí obsahovat alespoň následující náležitosti:

     a.           pokud jde o objednávku Zboží ve smyslu I. dílu VOP:

     i.            identifikaci Zákazníka, včetně e-mailové adresy pro styk se Společností;

     ii.           specifikaci Zboží požadovaného po Společnosti; za tímto účelem lze odkázat na výrobní vzorky-prototypy, výkresovou dokumentaci, potisky či jiné vzorky nebo předlohy ve smyslu čl. V. I. dílu VOP;

     iii.          stanovení množství Zboží;

     iv.          stanovení kvality Zboží; není-li stanoven požadavek na kvalitu Zboží, má se za to, že Zákazník požaduje dodání Zboží v kvalitě obvyklé;

     v.           stanovení požadovaného termínu dodávky Zboží;

     vi.          návrh kupní ceny Zboží; namísto návrhu kupní ceny Zboží lze odkázat na aktuální ceník Společnosti; jestliže návrh kupní ceny Zboží nebude v objednávce obsažen, bude kupní cena určena dle čl. III. odst. 1 I. dílu VOP;

     vii.         sdělení, zda si Zákazník zajistí dopravu Zboží sám, či zda požaduje doručení Zboží

     b.           pokud jde o objednávku Služby ve smyslu II. dílu VOP:

     i.            identifikaci Zákazníka, včetně e-mailové adresy pro styk se Společností;

     ii.           specifikaci Služeb (alespoň jejich popis a rozsah);

     iii.          stanovení požadovaného termínu poskytnutí Služeb, případně požadovaného časového harmonogramu;

     iv.          návrh ceny za poskytnutí Služeb; namísto návrhu ceny za poskytnutí Služeb lze odkázat na aktuální ceník Společnosti nebo na jeho informativní nabídku; jestliže návrh ceny za poskytnutí Služeb nebude v objednávce obsažen, bude cena určena dle čl. III. odst. 1 II. dílu VOP.

     (3)         Pro účely objednávky a jejího potvrzení se za písemnou formu považuje i forma elektronická (např. fax, e-mail apod.), jestliže není pochyb o tom, že úkon učinila osoba oprávněná jej učinit.

     (4)         Za účelem snazšího objednávání Zboží nebo Služeb může Společnost poskytnout Zákazníkovi formulář objednacího listu, který lze využít jako formu objednávky Zboží nebo Služeb. Aby se jednalo o platnou objednávku dle čl. II. odst. 1 VOP, je Zákazník ve formuláři povinen uvést všechny náležitosti objednávky dle čl. II. odst. 2 VOP a také to, že se jedná o objednávku.

      

     (5)         Je-li Zákazník právnickou osobou, mohou za něj činit objednávky pouze členové jeho statutárního orgánu, prokuristé a osoby, jejichž jména Zákazník písemně oznámil Společnosti. Je-li Zákazník fyzickou osobou – podnikatelem, může činit objednávky buď tato fyzická osoba nebo jiné osoby, jejichž jména Zákazník písemně oznámil Společnosti. Bude-li objednávka učiněna neoprávněnou osobou, není Společnost povinna objednávku potvrdit nebo na základě již potvrzené objednávky Zboží dodat. Jestliže však Společnost i přesto Zboží dodá Zákazníkovi a Zákazník Zboží převezme nebo Společnost začne Služby Zákazníkovi poskytovat, aniž by proti tomu Zákazník vznesl v přiměřené době písemně své námitky, považuje se Smlouva za řádně uzavřenou a Zákazník není oprávněn namítat, že Smlouva byla uzavřena osobou neoprávněnou. Zákazník se zavazuje průběžně aktualizovat seznam osob, jež jsou oprávněny jeho jménem činit objednávky.

     (6)         Je zcela na uvážení Společnosti, zda řádně učiněnou objednávku potvrdí či nikoli, tj. Společnost není povinna objednávku Zákazníka potvrdit. V takovém případě nedojde k uzavření Smlouvy.

     Článek III.

     Okolnosti vylučující prodlení Společnosti, vyšší moc

     (1)         Za okolnost vylučující prodlení Společnosti (včetně prodlení při odstraňování vad) se považuje jakákoliv událost vyšší moci, která trvale nebo dočasně brání ve splnění povinností Společnosti ze Smlouvy, bez ohledu na to, zda Společnost mohla překážku v době uzavření Smlouvy předpokládat nebo její následky mohla odvrátit a/nebo překonat, zejména, nikoli však výhradně:

     a.           války, napadení státu, stávky, blokády ulic, přerušení dopravy, požáry, povodně, pandemie;

     b.           uzavření či omezení výroby nezbytné pro plnění povinností ze Smlouvy, a to z důvodu rozhodnutí orgánů veřejné správy, a/nebo z důvodu neplnění pracovních povinností zaměstnanci a dodavateli a/nebo z důvodu dobrovolného rozhodnutí zaměstnavatele za účelem ochrany zdraví jeho zaměstnanců nebo za účelem ochrany finančního zdraví Společnosti;

     c.           opoždění, pozastavení či (z)rušení dodávek materiálů, surovin, komponentů, zboží, energií, služeb či jiných vstupů nutných pro plnění povinností ze Smlouvy;

     d.           uzavření hranic kteréhokoli státu, v důsledku kterého bude ztíženo nebo nebude vůbec možné zboží či služby dopravit do místa plnění Smlouvy;

     e.           uvalení karanténních opatření, hospitalizace a/nebo branná povinnost pracovníků kterékoli smluvní strany v důsledku kterých nebude možné plnit závazky ze Smlouvy;

     f.            další opatření a/nebo doporučení nařízená úřední mocí státu kterékoli ze smluvních stran a/nebo úřední mocí třetích států, jež mají dopad na plnění závazků smluvních stran dle Smlouvy.

     (dále též „Okolnost vylučující prodlení“)

     (2)         Smluvní strany se dohodly, že po dobu trvání Okolnosti vylučující prodlení není Společnost v prodlení, zejména:

     a.           se splněním jakékoli povinnosti, jejíž splnění je Okolností vylučující prodlení znemožněno nebo nepřiměřeně ztíženo, a to po dobu trvání Okolnosti vylučující prodlení. Smluvní lhůty k plnění povinností dle Smlouvy se prodlužují o dobu trvání Okolnosti vylučující prodlení s tím, že neuplynou dříve než v přiměřené lhůtě po odpadnutí Okolnosti vylučující prodlení, která nebude kratší, než 14 dnů ode dne odpadnutí Okolnosti vylučující prodlení, přičemž přiměřenost se určí dle charakteru plnění, doby trvání Okolnosti vylučující prodlení a jejího celkového dopadu na provoz Společnosti;

     b.           Společnost neodpovídá za žádnou škodu, která Zákazníkovi vznikne v přímé souvislosti s jejím prodlením;

     c.           Zákazníkovi nevzniká žádný nárok na smluvní pokutu za nesplnění povinnosti dle Smlouvy Společností;

     d.           Zákazník není oprávněn od Smlouvy odstoupit pro prodlení Společnosti či bez uvedení důvodu.

     (3)         K vyloučení prodlení dochází i tehdy, nastane-li Okolnost vylučující prodlení až poté, co se Společnost ocitne v prodlení.

     (4)         Společnost je povinna o Okolnosti vylučující prodlení Zákazníka bez zbytečného odkladu informovat, a to s podrobným popisem podstaty a veškerých příslušných záležitostí souvisejících překážkou vyšší moci (společně s takovými důkazy o takové překážky vyšší moci, které může odůvodněně podat) a s uvedením období, po které lze odůvodněně očekávat trvání překážky. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě budou jednat o uzavření dodatku ke Smlouvě upravující vzniklou situaci tak, aby byly zohledněny spravedlivé zájmy obou smluvních stran.

     (5)         K vyloučení prodlení dochází i tehdy, pokud je Smlouva uzavřena poté, co Okolnost vylučující prodlení nastala (např. v průběhu pandemie nebo války), neboť Společnost není schopna předvídat veškeré aspekty způsobené přímo či nepřímo takovou Okolností.

     Článek IV.

     Zpracování osobních údajů

     (6)         Je-li Zákazník fyzickou osobou, bude Společnost jako správce osobních údajů zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu a způsobem dle přílohy č. 1 těchto VOP. Společnost je oprávněna informace uvedené v příloze č. 1 těchto VOP kdykoli jednostranně změnit. V takovém případě bude o změně informovat Zákazníka.

     (7)         Pokud Zákazník (včetně právnických osob) předá Společnosti osobní údaje jakékoli třetí osoby, například svého zaměstnance, který má být kontaktní osobou pro účely plnění Smlouvy, je povinen zajistit, že osobní údaje budou Společnosti předány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a dalšími předpisy na ochranu osobních údajů. Zákazník je zejména povinen zajistit, že tato třetí osoba bude v souladu s Nařízením informována o tom, že její osobní údaje budou Společnosti předány a za jakým účelem budou předány.

     Článek V.

     Zánik závazků ze Smlouvy

     (1)         Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou Smluvní stranou. Za podstatné porušení se považuje zejména:

     a.           prodlení Zákazníka se zaplacením jakéhokoli dluhu dle Smlouvy trvající déle než 30 dnů,

     b.           prodlení Zákazníka s převzetím Zboží po dobu delší než 15 dnů.

     (2)         Pokud Smluvní strana poruší svou povinnost ze Smlouvy způsobem, který není jejím podstatným porušením, bude jí druhou Smluvní stranou stanovena přiměřená dodatečná lhůta ke splnění její povinnosti. Jestliže Smluvní strana nesplní svoji povinnost ani v této dodatečné lhůtě, je druhá Smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit.

     (3)         Smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě rozhodnutí o úpadku druhé Smluvní strany nebo zamítnutí insolvenčního návrhu směřujícího proti druhé Smluvní straně pro nedostatek majetku.

     (4)         Odstoupí-li kterákoli Smluvní strana od Smlouvy, není povinna vrátit druhé Smluvní straně přijaté plnění do doby, než jí budou navrácena veškerá plnění, která poskytla první Smluvní straně, nebo dokud jí nebude nahrazena případná škoda. Přijatá plnění musejí být vrácena bez zbytečného odkladu poté, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, nejpozději však do 7 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. Není-li to možné, je Smluvní strana, která dosud poskytnuté plnění druhé Smluvní straně nenavrátila, povinna poskytnout druhé Smluvní straně odpovídající náhradu.

     Článek VI.

     Závěrečná ustanovení

     (1)         Veškeré právní vztahy vzniklé na základě jednotlivých Smluv nebo v souvislosti s nimi se řídí právním řádem České republiky.

     (2)         Jakékoliv spory mezi Smluvními stranami vzniklé na základě jednotlivých Smluv nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

     (3)         Bude-li kterékoli z ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy shledáno neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení či ujednání těchto VOP nebo Smlouvy. Smluvní strany se zavazují případné neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradit novým platným, účinným a vymahatelným ustanovením tak, aby se dosáhlo účinků, které budou co nejbližší původnímu úmyslu Smluvních stran ohledně účinků neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.

     (4)         Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými přišly při plnění Smlouvy do styku a údajích tvořících obchodní tajemství druhé Smluvní strany ve smyslu občanského zákoníku, ledaže obecně závazný právní předpis a/nebo vykonatelné rozhodnutí správního orgánu či soudu stanoví jinak.

     (5)         Společnost je oprávněna postoupit, převést či jinak zcizit či zatížit jakékoliv pohledávky, které jí vznikly nebo v budoucnu vzniknou na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, nebo je započíst proti pohledávkám Zákazníka za ní, to vše bez předchozího souhlasu Zákazníka.

     (6)         Zákazník není oprávněn postoupit, převést či jinak zcizit či zatížit jakékoliv své pohledávky za Společností ani je započíst proti pohledávkám Společnosti vzniklým na základě nebo v souvislosti se Smlouvou bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

     (7)         Nevykonává-li Smluvní strana dočasně některá ze svých práv jí vyplývajících ze Smlouvy, nemá to za následek zánik těchto práv.

     (8)         Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se její plnění stane pro některou ze Smluvních stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh.

     (9)         Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku: § 557, § 1765 odst. 2, § 1793–1795, § 1799, § 1800 a § 1805 odst. 2.

     (10)       Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze po dohodě Smluvních stran, a to formou písemných, postupně číslovaných a podepsaných dodatků.

     (11)       Součástí VOP jsou tyto přílohy: příloha č. 1 – Informace o zpracování osobních údajů zákazníků.

     (12)       Tyto VOP nabývají účinnosti dne 15.3.2022.

      

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Prosím čekejte...
     Poptávku nelze dokončit, zkuste to prosím později